8.71 Slovesa telická a atelická

Z hlediska ohraničenosti nebo neohraničenosti slovesného děje se anglická slovesa dělí na telická a atelická. Telická slovesa označují děj směřující k nějakému cíli, k jehož dosažení je třeba, aby děj proběhl ve své úplnosti, např. come, arrive přijít, get dostat (se), lose ztratit, leave odejít, return vrátit (se), break rozbít (se), enter vstoupit, begin, start začít, change změnit (se), take vzít, land přistát, bring přinést, abandon opustit, become stát se (nějakým), recognize poznat apod. Atelická slovesa vyjadřují děj, pro jehož průběh dosažení určitého bodu není relevantní; atelický děj proběhne, ať je jeho kvantita jakákoliv, či ať je nazírán v kterémkoliv bodě svého průběhu, např. see vidět, observe, watch pozorovat, want chtít, listen poslouchat, rain pršet, know vědět, admire obdivovat, belong náležet, work pracovat, carry nést, wear nosit (na sobě), hold držet, live žít, study studovat, teach učit, wait čekat, fight bojovat, play hrát, walk kráčet, wash mýt (se), fly letět, follow následovat, linger prodlévat aj. Např. usíná-li někdo a je-li proces usínání (telický proces) přerušen, nelze říci, že usnul. Naproti tomu spal-li někdo (atelický proces) a byl-li jeho spánek přerušen dříve, než by se sám probudil, zůstává skutečností, že spal.
Slovesa, která mohou, ale nemusí být zaměřena na nějaký cíl, jsou telická nebo atelická podle toho, zda je jich užito s doplněním, přičemž hraje úlohu i typ doplnění. Je tedy přesnější mluvit o telických a atelických predikacích. Např. sing zpívat je děj atelický, srov. she sings beautifully krásně zpívá, avšak she sang a song (zazpívala píseň) je děj telický. Některé typy předmětu však atelickou predikaci v telickou nemění, srov. we played chess hráli jsme šachy (děj atelický); teprve we played a game of chess (zahráli jsme si partii šachu) je děj telický.
Rozdíl mezi telickým a atelickým dějem má důsledky pro význam prosté a průběhové konjugace. U atelických dějů se rozdíl mezi prostou a průběhovou konjugací týká pouze dočasnosti a aktuálnosti děje (průběhová konjugace předkládá děj jako aktuálně probíhající, dočasný, na rozdíl od obecnější platnosti děje vyjádřeného konjugací prostou), srov. he travelled abroadhe was travelling abroad cestoval v cizině. U telických dějů jde o rozdíl v dovršení děje, který se v češtině projevuje v různém vidu: prostá konjugace předkládá telický děj jako dovršený, průběhová konjugace jako nedovršený, srov. our team won naše mužstvo vyhrálo – our team was winning naše mužstvo vyhrávalo. (Interpretace prostého tvaru, pokud jde o dovršenost děje, může však být ovlivněna kontextem, viz 8.82.23.)