12.31.22 Dispoziční typ

Dispoziční typ jednočlenné věty slovesné s reflexivním tvarem slovesa vyjadřuje pozitivní nebo negativní dispozici k ději. V angličtině mu odpovídá několik konstrukcí.
(a) Proti českým větám, které neobsahují nominální člen, který by se mohl v angličtině stát podmětem, stojí věty s jménem dějovým, vyjadřujícím vlastní děj, a sponou, srov. it was hard going šlo se špatně, life / living is easier now nyní se žije snadněji, the cooking is good ( there ) dobře se tam vaří.
(b) České věty obsahující předmět často odpovídají anglickým vazbám he is difficult to get on with (viz 15.11.2) těžko se s ním vychází, he was a splendid man to work with skvěle se s ním pracovalo. He is awfully hard to understand. (Raverat 19) Moc těžko se mu rozumí. Vedle toho existují v obou jazycích alternativní dvoučlenné konstrukce it is difficult to get on with him je těžké s ním vyjít, it is hard to understand him je těžké mu rozumět.
(c) Větám s lokálním určením často odpovídá vazba typu it is a good firm to work with u té firmy se dobře pracuje, it is a comfortable place to live (in) dobře / pohodlně se tam bydlí.
(d) Větám, které obsahují dativ původce děje, odpovídají anglické konstrukce s osobním podmětem. V případě stavových sloves je podmět spojen s lexikálním slovesem přímo, např. he was breathing with difficulty špatně se mu dýchalo. U akčních sloves je dosti blízkou významovou paralelou percepční sloveso find, které spojuje podmět s vlastní predikací, např. She found the question very difficult to answer. (Raverat 137) Těžko se jí na tu otázku odpovídalo.
Jako v předchozím případě je zde opět možná konstrukce it is easy / hard for somebody to do something, např. it's easy for him to say so lehko se mu to říká, it's easier for me to play in that way / I find it easier to play in that way lépe se mi tak hraje.
Dispoziční typ bez kvalifikace děje obvykle obsahuje dativ původce děje, který je v angličtině opět konstruován jako podmět, např. I don't feel like reading nechce se mi číst, she has never been idle nikdy se jí nelenilo, we have never dreamt about it o tom se nám nikdy nesnilo.
Emotivní typ má protějšky v různých konstrukcích podle syntaktické stavby české věty, např. what a nice place for children to play tady se to dětem hraje.