8.62.4 Slovesa tranzitivní

Vlastní tranzitivní slovesa implikují objekt nebo cíl, na který slovesný děj působí. Sémantické vztahy mezi slovesem a jeho předmětem jsou velmi rozmanité (viz 13.31.1), srov. eat (light food) jíst (lehkou stravu), draw (a circle) nakreslit (kruh), read (a message) přečíst (vzkaz), frighten (a child) postrašit (dítě), bruise (one's knee) pohmoždit (si koleno), inspect (a specimen) prohlížet (exemplář), distort (the truth) překroutit (pravdu), utter (a protest) vyřknout (protest), recognize (a former schoolmate) poznat (bývalého spolužáka), nourish (a hope) chovat naději aj.
Slovesa typu give somebody something (dát někomu něco) implikují dva aktanty, objekt a cíl, k němž objekt směřuje, např. allow dovolit, bring přinést, cause způsobit, deny zapřít, do udělat, grant udělit, hand, pass podat, lend půjčit, offer nabídnout, owe dlužit, pay platit, promise slíbit, recommend doporučit, sell prodat, send poslat, show ukázat, tell říci, wish přát si, buy koupit, forgive odpustit, get obstarat, save, spare ušetřit aj. (viz 13.32).
Slovesa typu accuse somebody of something (obvinit někoho z něčeho) svou strukturou rovněž implikují dva aktanty, aktanta zasaženého dějem přímo a aktanta s různým vztahem k ději, např. assure (sb of sth) ujistit (koho o čem), blame (sb for sth) vinit (koho zač), borrow (sth from sb) vypůjčit si (od někoho něco), congratulate (sb on sth) blahopřát (komu k čemu), convince (sb of sth) přesvědčit (koho o čem), cure (sb of sth) vyléčit (koho z čeho), divide (sth into parts) rozdělit (něco na části), hinder (sb from sth) bránit (komu v čem), pardon (sb for sth) odpustit (komu co), present (sb with sth) obdarovat (koho čím), refer (sb to sth/sb) odkázat (koho nač, na koho), rob (sb of sth) okrást (koho oč), supply (sb with sth) dodat (komu co), threaten (sb with sth) hrozit (komu čím), warn (sb of sth, against sth) varovat (koho před čím) aj. (viz 13.38).