4.5 Zájmena tázací

Zájmena tázací jsou who kdo, what co, jaký, který a which kdo, co, jaký, který. What a which jsou nesklonné, kdežto who má stejné paradigma jako zájmena osobní, tj. má tři tvary: podmětový who, posesivní whose a předmětový whom. Užívání who – whom  se však vyvinulo jiným směrem než distribuce podmětových a předmětových tvarů osobních zájmen. Tázací who se v současném jazyce chová jako substantivum. Tvaru who se užívá nejen v podmětu, ale i v předmětu a také posesivní tvar má v mluveném jazyce stejnou formu na [z] jako adnominální pád u substantiv. Rozšíření funkce tvaru who na předmět souvisí s užíváním opisné konjugace v tázacích větách, neboť funkce podmětu a předmětu je rozlišena nepřítomností a přítomností do (viz 8.33), srov. Who sent you there? Kdo vás tam poslal? – Who did you send there? Koho jste tam poslal? Předmětový tvar who se připouští pro běžně mluvený jazyk, avšak ve formálních projevech se vyžaduje v předmětu whom. V běžně mluvě se tento tvar nejspíše vyskytne po předložkách v nepřímé otázce (viz 16.21.23), např. I don't know to whom this delicate task can be safely entrusted. Nevím, komu tento choulostivý úkol můžeme bezpečně svěřit. V přímé otázce se i po předložce můžeme setkat s tvarem who, např. This is very fortunate. – For who? To je velké štěstí. – Pro koho?
Syntakticky mají tázací zájmena jednak funkci determinátorů (what, which, whose), např. What purpose does it serve? Jakému to slouží účelu? Which way shall we go? Kudy (= kterou cestou) půjdeme? Whose idea was it? Čí to byl nápad?, jednak fungují jako syntaktická substantiva (who, whom, whose, which, what), např. To whom ought we to address the request? (ve formálním projevu) Na koho bychom se měli s tou žádostí obrátit? Who did she marry? (v běžné mluvě) Koho si vzala? Whose are these parcels? Čí jsou tyhle balíčky? There's tea and coffee, which will you have? Je káva a čaj, co si dáte? What does it mean? Co to znamená?
Má-li tázací zájmeno funkci předložkového předmětu (popř. i adverbiálního určení realizovaného předložkovou vazbou), předložka se zpravidla postponuje za lexikální sloveso. Tato vazba nemá v češtině obdobu, předložka zde zůstává u předmětu, srov. What are you hinting at? Na co narážíte? (Co tím naznačujete?) What period does it date from? Z které doby to pochází? Who did she give it to? Komu to dala? Which of his books are you referring to? O které jeho knize mluvíte? Which part of the country does he come from? Z které části země pochází?
Zájmena tázací se liší vztahem ke kategorii životnosti. Who (whose, whom) stejně jako české kdo (koho, komu atd.) se vztahuje pouze na osoby. Which se vztahuje bez omezení na osoby i neosoby, srov. which applicant který žadatel – which number které číslo.
What se vztahuje na osoby a věci jen ve funkci determinátoru: What girl doesn't like finery? Které děvče nemá rádo pěkné oblečení? What colour is it? Jakou to má barvu? V substantivní funkci se what vztahuje bez omezení jen na neosoby, srov. What is it? Co je to? What do you suggest? Co navrhujete? What was it like? Jaké to bylo? Ve vztahu k osobám se substantivní what ptá jen na jmennou část přísudku: What is he? Čím je? What is she like? Jaká je?
Kromě rozdílů v šíři uplatnění kategorie životnosti se what a which liší významově a v druhu reference. What se ptá na kvalitu nebo podstatu (tyto významové rysy lze explicitněji vyjádřit pomocí what sort/kind of). Determinace referenta, jehož je proformou, je nejčastěji neurčitá, avšak může být různá. V češtině mu ve funkci determinátoru nejčastěji odpovídá jaký. Which se ptá na identitu a implikuje výběr z určitého počtu. Dotaz na identitu předpokládá určitého referenta. Selektivní povaha which se uplatňuje zejména při anafoře a katafoře. V češtině mu ve funkci determinátoru nejčastěji odpovídá který. Srovnej What (kind of) books do you like to read? Jaké knihy rád čtete? Odpověď může být např. detective stories detektivky, books of travel cestopisy apod. – Which of your books do your readers like best? Které vaše knihy se vašim čtenářům nejvíce líbí? Odpověď může obsahovat např. názvy knih nebo the books from the post-war period apod. What will you have for supper? Co chceš k večeři? – Which will you have, beer or wine? Co budete pít, pivo nebo víno? There are sausages or fish and and chips. Which will you have? Jsou párky nebo ryba s hranolky. Co si dáte?
Mnoho situací ovšem připouští dotaz na oba aspekty, takže lze užít jak which, tak what, např. What TV programmes do you watch? Na jaké (jaký druh) televizní programy se díváte? – Which TV programmes do you watch? Na které televizní programy se díváte?
What a which se též liší konstrukčně. Which ve funkci determinátoru alternuje se substantivním užitím řídícím předložkovou vazbu s of: which journals které časopisy = which of the journals, které z (těch) časopisů. What tuto vazbu nepřipouští, je jen what journals které/jaké časopisy. (Vazba s of po what se vyskytuje jen ve spojení what of it co na tom).

Poznámka: Zájmena tázací mohou být intenzifikována výrazy jako ever, in the world, on earth aj., např. What ever is the matter? Co se pro pána děje? Who on earth told you that? Kdo ti to pro pána řekl?