15.17.5

Zřetelně modální charakter má infinitivní atribut pasivní. Jeho modalita osciluje mezi možností a nutností (záhodností) a zahrnuje též odkazování na budoucnost. V češtině je vztažná věta s explicitním vyjádřením modality (futurálnosti); infinitivu percepčního slovesa odpovídá možnostní větný typ „bylo vidět“. Srov. The advantages to be gained from the introduction of this procedure would be considerable. Výhody, které lze získat zavedením tohoto postupu, by byly značné. The only sound to be heard was the ticking of the clock. Jediný zvuk, který bylo slyšet, byl tikot hodin. There are, however, two difficulties to be overcome. (Smith 18) Jsou však dvě obtíže, které je třeba překonat. Podobně another factor to be taken into account jiný faktor, který je třeba vzít v úvahu, the questions to be treated in the present paper otázky, o nichž bude pojednáno v tomto článku, the next construction to be discussed další vazba, o které budeme mluvit aj.