2 Slovní druhy

Angličtina rozlišuje stejné slovní druhy jako čeština (substantiva, adjektiva, adverbia, slovesa, zájmena, číslovky, předložky, spojky a citoslovce). Navíc bývá k slovním druhům řazen jako samostatná třída člen. Rozlišení slovních druhů se zakládá na příznacích morfologických, syntaktických a lexikálních (sémantických), avšak míra uplatnění jednotlivých hledisek se v angličtině a češtině v důsledku různého stupně jejich flektivnosti liší.