9.14

Co do složitosti své struktury se předložky dělí na (1) jednoduché: at v, na, u, by u, for pro, from od, z, in v, do, of 2. pád, on na, to k, 3. pád, with s, except kromě, including včetně atd. (2) složené: alongside podél, inside unvitř, within uvnitř, towards (směrem) k, into do, throughout v celé(m) apod. (3) víceslovné. Většinu víceslovných předložek lze podle jejich tvaru zařadit do některé z těchto kategorií: (a) adverbium + předložka: along with spolu s, apart from (BrE), aside from (AmE) kromě, as for co se týče, away from od, z, on to (nebo onto) na, out of z atd. (b) slovesný tvar/adjektivum/spojka aj. + předložka: except for až na, owing to kvůli, pro, but for nebýt čeho, because of kvůli, pro atd. (c) předložka + subst. + předložka: by means of pomocí, prostřednictvím, in comparison with ve srovnání s, in front of před atd.

Poznámka: Hranice mezi složenými a víceslovnými předložkami je plynulá, což se projevuje v nedůslednostech pravopisných (proč into ale out of) a v pravopisných dubletech, např. onto i on to. V tomto případě však ve dvojici vět The child ran onto the grass. The child ran on to the grass. může mít druhá věta dvojí interpretaci: (1) Buď jde pouze o pravopisnou variantu věty první, s významem Dítě běželo/vběhlo na trávu, nebo (2) jde o větu významově odlišnou znamenající Dítě běželo dál na trávu. (on je zde adverbium).