6.62 Postavení atributivních adjektiv

Jak ukazují uvedené příklady, atributivní adjektivum zpravidla předchází před svým řídícím substantivem. Pouze některá více méně ustálená spojení (většinou právnické povahy) mají tradičně slovosled s postpozicí adjektiva, např. the president elect zvolený president (který ještě nenastoupil do úřadu), linguistics proper vlastní lingvistika, lingvistika ve vlastním slova smyslu, the Secretary General generální sekretář (vybranější než the General Secretary), postmaster general ministr pošt a spojů, heir apparent přímý dědic, court martial vojenský soud, body politic stát jako organizované společenství občanů, from time immemorial od nepaměti aj.
Postpozice bývá také obvykle u některých adjektiv na a-: the house ablaze dům v plamenech, the boat afloat plovoucí člun.
V některých případech je postpozice důsledek polysémie adjektiva: the present situationthe members present přítomní členové, an involved problem složitý, spletitý problém – the people involved lidé, o které jde (jichž se to týká); podobně the people concerned lidé, o které jde.
Někdy rozlišuje postpozice dočasnou platnost atributu na rozdíl od jeho trvalé platnosti v prepozici, např. the stars visible jsou hvězdy viditelné při nějaké příležitosti, kdežto visible stars viditelné hvězdy představují kategorii hvězd; podobně navigable rivers splavné řeky – a river navigable řeka splavná toho času, the available meansthe means available dostupné prostředky aj .
Postpozice bývá často po the only a superlativu, např. you've said the stupidest thing imaginable řekl jsi tu největší hloupost, jakou si člověk může představit (ale the only possible way jediný možný způsob, at the earliest possible date co možná nejdříve).
Stejně jako v češtině je postpozice adjektiva pravidlem, je-li rozvito postponovaným(i) výrazem (výrazy), např. a view radically differing from ours názor radikálně se lišící od našeho, a house adjacent to the church dům sousedící s kostelem, a situation impossible to foresee situace, kterou nelze předvídat (ale nikoliv *a situation possible to arise, neboť řídící substantivum zde musí být předmětem postmodifikujícího infinitivu).
V případech jako I can tell you a story much funnier than that (mohu vám vyprávět mnohem legračnější historku než je tahle) jsou možné oba slovosledy: I can tell you a much funnier story than that.

Poznámka: V literárním stylu se též setkáváme s postpozicí koordinovaných adjektiv, např. the mountains, tall and majestic, rose above the valley hory, vysoké a majestátné, se vynořily nad údolím.

U osobních zájmen stojí adjektivum v prepozici, např. poor me! já chudák!, kdežto u neurčitých zájmen (na -body, -one, -thing i u adverbií na -where) je obligatorní postpozice, např. nobody important nikdo důležitý, something extraordinary něco mimořádného.