9.34.2 Předložky vyjadřující míru

to = do, na (vyjadřuje hranici, limit): They've reduced John's salary to £ 1,150 a year. Snížili Johnův plat na 1 150 liber ročně. To what extent? Do jaké míry?
up to = až (na, do) (zdůrazňuje limit): This boat can carry up to 36 men. Tento člun unese až 36 mužů.
beyond – vyjadřuje překročení limitu. V češtině se používají různé, zpravidla nepředložkové způsoby vyjádření. We succeeded beyond all hopes. Měli jsme větší úspěch, než jsme doufali; to change beyond recognition změnit (se) k nepoznání.
in = v, po (vyjadřuje podílnost): The substance must be added in small quantities. Tu látku je nutno přidávat v/po malých dávkách.
by = o + ak. (vyjadřuje rozdíl): Our team won by two goals. Naše mužstvo vyhrálo o dva góly.

Poznámka: Před komparativem je vyjádření rozdílu bez předložky. Srovnej: He is older than I am by ten years. He is ten years older than I am. Je o deset let starší než já.

including = včetně: This atlas contains fifty maps, including six of North America. Atlas obsahuje padesát map, včetně šesti map Severní Ameriky.
in addition to, besides = kromě, mimo (význam inkluze: předmět je do souboru zahrnut): In addition to these three sons, they have two daughters. Kromě těchto tří synů mají ještě dvě dcery. There were five of us besides John. Bylo nás pět kromě Johna.
except(ing), but = kromě, mimo, až na (význam vylučovací: předmět je ze souboru vyloučen): every day except Sunday každý den kromě neděle, finally, we had packed everything but the typewriter nakonec jsme zabalili všechno až na psací stroj.

Poznámka: But = kromě, až na, je na rozhraní mezi předložkou a spojkou, lze po něm užít podmětových i předmětových tvarů osobních zájmen. Používá se hlavně ve spojení s tázacími zájmeny a se zápornými výrazy: No one but he/him showed an interest. Nikdo, až na něho, neprojevil zájem. – Who but he would do such a thing? Kdo jiný než on by udělal něco takového? (užití již jednoznačně spojkové). Spojení typu first/next/last + but + základní číslovka je třeba v češtině vyjádřit zcela jinými prostředky: Smith was the last but one to arrive. Smith přijel jako předposlední. Take the next turning but one on your left. Zahněte druhou ulicí vlevo.

except for, with the exception of, apart from = až na, vyjma. Your essay is good except for the spelling. Vaše slohová práce je dobrá, až na pravopis.

Poznámka: Výrazy s except for, with the exception of a apart from se užívají především jako příslovečná určení. We had a very pleasant time except for the weather. Except for the weather, we had a very pleasant time. Měli jsme se velice dobře až na počasí. Až na počasí jsme se měli velice dobře. Naproti tomu výrazy s except(ing) a but fungují především jako postmodifikátory: all except two všichni až na dva, any time but now kdykoliv, jen ne teď.