3.52.2 Vztah dativní

Dativní vztah viz nepřímý předmět (13.32). Vyjadřování dativního vztahu závisí na slovesné rekci. U ditranzitivních sloves (viz 8.62.4) se vyjadřuje postavením před přímým předmětem, např. The nurse handed the doctor a syringe. Ošetřovatelka podala lékaři injekční stříkačku. Have you brought grandfather his medicine? Přinesl jsi dědečkovi jeho lék? V postavení za přímým předmětem má substantivum vyjadřující dativní vztah obligatorně předložku (podle rekce slovesné to nebo for), srov. The nurse handed the syringe to the doctor. Ošetřovatelka podala injekční stříkačku lékaři. I have brought the medicine for grandfather. Přinesl jsem (ten) lék dědečkovi. Také v případech, kdy je nepřímý předmět od přímého oddělen nějakým(i) členem (členy) (např. ve větách tázacích a vztažných), mívá substantivum vyjadřující dativní vztah předložku (míra obligatornosti jejího užití je však u různých sloves různá), srov. What has he done to his brother? Co udělal svému bratrovi? I don't know what to buy for my husband. Nevím, co koupit manželovi. Také v pasivu je tvar s předložkou obvyklejší nebo jedině možný, např. Questionnaires have been sent to all members. Dotazníky byly zaslány všem členům.
V aktivu, je-li vynechán přímý předmět, některá slovesa předložku vyžadují (např. give to charity dávat na dobročinnost), jiná nikoliv (I told/promised my family. Řekl/slíbil jsem to své rodině. He paid the taxi-driver. Zaplatil taxikáři.) aj.
Anglické substantivum bez předložky odpovídá českému dativu nejen po slovesech ditranzitivních, ale i po některých jiných, např. believe sb./sth. věřit někomu/něčemu, congratulate sb. blahopřát komu, help sb. pomáhat komu, mock sb. vysmívat se komu, prevent sth. zabránit čemu, threaten sb. vyhrožovat komu, trust sb. důvěřovat komu, understand sb./sth. rozumět komu/čemu, wrong sb. křivdit komu aj. (viz 13.31.2).
Předložková vazba s to je po některých slovesech obligatorní, a to jak v případech, kdy je jediným předmětem, např. belong to sb. patřit komu, happen to sb. stát se, přihodit se komu, apologize to sb. omluvit se komu, lie to sb. lhát komu aj. (viz 13.33), tak v případě sloves, která mají vedle předmětu typu dativního též předmět typu akuzativního, např. communicate sth. to sb. sdělit, oznámit komu co, attribute sth to sb. přisuzovat, připisovat komu co, contribute sth. to sth. přispět k čemu čím, dedicate sth. to sb. věnovat komu co aj. Po některých slovesech je to fakultativní (write psát, phone telefonovat, wire telegrafovat, motion pokynout, signal dát znamení aj.).
Předložková vazba s to v češtině ovšem neodpovídá jen dativu, nýbrž i jiným pádům, např. adhere to sth. držet se čeho, stát při čem, agree, consent to sth. souhlasit s čím, listen to sb./sth. poslouchat koho/co (srov. naslouchat čemu/komu), object to sth. namítat proti čemu, refer to sth. odkazovat nač, relate to sth./sb. týkat se čeho/koho aj. (viz 13.34).
Dativ označující osobu, jíž se odnímá, se vyjadřuje předložkou from, např. Don't take toys from your younger brothers. Neber svým mladším bratrům hračky.
Anglické ekvivalenty českého dativu volného (tj. dativu, který není součástí slovesné rekce) jsou většinou předložkové vazby s for a on. Předložková vazba s for obvykle odpovídá českému dativu prospěchu (dativus commodi), např. I'll keep my fingers crossed for Ann. Budu Anně držet palce. Dativ označující osobu, kterou slovesný děj zasahuje nepříznivě (dativus incommodi) obvykle odpovídá předložkové vazbě s on, řidčeji s for, např. The cream went bad on the cook. Krém se kuchařce zkazil. A thing like that may spoil all pleasure for Jane. Něco takového může Janě pokazit všechnu radost.
Dativ zřetelový obvykle odpovídá předložkové vazbě s to (v češtině bývá též pro), např. It was no surprise to his parents. Pro jeho rodiče to nebylo žádné překvapení. He is invariably polite to his staff. Je k svému personálu vždycky zdvořilý.
Dativ posesivní nejčastěji odpovídá přivlastňovacímu zájmenu nebo adnominálnímu pádu. He squeezed the girl's arm. Stiskl dívce paži. The wind blew off Jim's hat. Vítr odnesl Jimovi klobouk.
Dativ kontaktový (sdílnosti, etický), sloužící k navázání nebo udržení kontaktu mezi mluvčím a adresátem, nemá v angličtině strukturní obdobu, mohou ho však nahradit jiné kontaktové prostředky (you see, you know apod.), např. Ona vám zbledla, jako když jdou na ni mdloby. You see she turned pale as if she were going to faint.
Český emocionální (afektivní) dativ u zájmen osobních, např. To je mi pěkný pořádek v angličtině nemá obdobu, srov. This is a nice state of things. Emotivnost lze ovšem vyjádřit jinými prostředky (viz 14.36.5).
Český dativ označující osobu zainteresovanou na ději může v angličtině odpovídat též podmětu slovesa have s participiem: The boy had his hand crushed in an accident. Chlapci byla při nějaké nehodě rozdrcena ruka. Srov. též zájmenný dativ v I wont't have you coming here. Nechoď mi sem.