16.23.41 Souvětí vyjadřující vlastní příčinu

Souvětí vyjadřující vlastní příčinu má stejnou sémantiku jako souvětí důsledkové, liší se pouze syntaktickou konstrukcí. Srov. We had to walk up because the lift was out of order. Museli jsme jít nahoru pěšky, protože nejezdil výtah. – The lift was out of order so that we had to walk up. Výtah nejezdil, takže jsme museli jít nahoru pěšky.
Základní příčinné spojky jsou v angličtině because protože, as protože, poněvadž, since protože, jelikož a for neboť. Zatímco prvé tři uvádějí věty vedlejší, for má některé rysy spojek souřadicích (viz 16.14). To se projevuje především neměnným postavením věty uvozené pomocí for za větou hlavní, kdežto věty s because, as a since si mohou s hlavní větou vyměnit místo (for je tak syntaktickým protějškem českého neboť), srov. The night was rather dark because / as / since there was no moon. Noc byla dost temná, protože nesvítil měsíc. – Because / as / since there was no moon, the night was rather dark. Protože nesvítil měsíc, noc byla dost temná. – The night was rather dark for there was no moon. Noc byla dost temná, neboť nesvítil měsíc. Ale nikoliv *For there was no moon, the night was rather dark. *Neboť nesvítil měsíc, noc byla dost temná. Part of the slope was in the shadow, for the sun was sinking ahead of them. (Adams 18) Část svahu byla ve stínu, neboť slunce před nimi klesalo.
Přestože je postavení příčinných vět s because, as a since vůči řídící větě volné, věty se since a as většinou před ní předcházejí, kdežto věty s because následují: As all windows were dark I supposed everybody to be asleep. Protože byla ve všech oknech tma, předpokládal jsem, že všichni spí. A scientist must never temper with his material, and since linguists aim at being scientific they must follow the same procedure. (Christophersen 58) Vědec nesmí nikdy přizpůsobovat svůj materiál, a jelikož cílem lingvistů je vědeckost, musí zachovávat stejný postup. A lot of young workers leave their jobs simply because they desire a change. (Carter 163) Spousta mladých lidí odejde ze zaměstnání prostě proto, že chtějí změnu.
Z příčinných spojek má nejširší použití because. Jediné může stát ve vytýkací konstrukci, např. It's because I know him that I don't trust him. Právě proto, že ho znám, mu nevěřím. Uvádí eliptickou odpověď na otázku proč, sestávající jen z vedlejší věty: Why didn't you ask me?Because I couldn't reach you. Proč ses mě nezeptal? – Protože / poněvadž jsem tě nemohl zastihnout. Elipsa může zahrnout i spojku, srov. Why didn't you ask me?I couldn't reach you. Proč ses mě nezeptal? – Nemohl jsem tě zastihnout.
As a since se v eliptické odpovědi neužívají, neboť uvádějí příčinu známou. Známost příčiny úzce souvisí s počátečním postavením vět se since a as, čímž je vyznačena jejich příslušnost k tématu. Z tematičnosti vět uvozených as nebo since dále vyplývá faktivnost dějů jimi vyjadřovaných. Z věty As / Since he is my chief I must obey him (Protože je to můj nadřízený, musím ho poslouchat) vyplývá, že obsah vyjadřovaný příčinnou větou je fakt, skutečnost.

Poznámka: Někdy není zřejmé, zda má as význam příčinný nebo časový, např. As the end drew near everybody doubled his efforts. (a) Když (when) se blížil konec, všichni zdvojnásobili své úsilí. (b) Protože (because) se blížil konec, všichni zdvojnásobili své úsilí. Srov. příčinné užívání českého když v případech jako Když si nechceš dát říci, není ti pomoci. Since you won't listen to reason, there's no helping you.

Naproti tomu because může po záporném predikátu ve větě řídící uvádět vedlejší větu, jejíž obsah neplatí. V psaném jazyce pak může dojít k dvojznačnosti (viz 12.15.5), např. I didn't tell him because I was afraid. (1) Neřekl jsem mu to, protože jsem se bál (= Neřekl jsem mu to, a příčina, pro kterou jsem mu to neřekl, byla, že jsem se bál): normální příčinné souvětí uvádějící faktickou příčinu, realizované jako dvě intonační jednotky s intonačním centrem na afraid (bál). (2) Řekl jsem mu to, ale ne proto, že jsem se bál, z nějakého jiného důvodu (souvětí je vysloveno jako jedna intonační jednotka bez předělu mezi větou hlavní a vedlejší, s hlavním přízvukem na I didn't tell; očekáváme nějaké pokračování jako např. I didn't tell him because I was afraid, but because I thought it right. (= I told him not because...) Neřekl jsem mu to, protože jsem se bál, nýbrž protože jsem to považoval za správné.).
Because může uvádět i větu, jejíž vztah k řídící větě není kauzální, např. The water must be rather cold because few people are bathing. Voda je asi dost studená, protože se koupe málo lidí. Kauzální vztah mezi oběma popisovanými jevy je opačný: Few people were bathing because the water was rather cold. Koupalo se málo lidí, protože byla dost studená voda. Věta vlastně znamená From the fact that few people are bathing I deduce that the water is rather cold. Z toho, že se koupe málo lidí, usuzuji, že je voda dost studená. V tomto užití je možné i since a as.
K příčinným spojkám se dále řadí in that a inasmuch as, které se významově blíží as a since. Podržují si však původní významové odstíny (in that zřetelový v tom smyslu / směru, že, inasmuch as měrový do té míry, že). Např. Most children are ill-prepared for employment in that they know little about what to expect when they start work. (Carter 130) Většina dětí je špatně připravena na zaměstnání (v tom směru, že), protože ví málo o tom, co je čeká, až začnou pracovat. The higher income tax is harmful in that it may discourage people from trying to earn more. Vyšší daň z příjmu je škodlivá (v tom smyslu, že), protože může lidi odradit, aby se snažili více vydělat. The valley is difficult of access inasmuch as there is no proper road running through it. Do údolí je nesnadný přístup (do té míry, že), protože jím nevede pořádná silnice.