8.83.3 Kondicionál

Kondicionál je prostředek modality jistotní (viz 8.44). Samostatný větný typ netvoří. Má pouze dvě temporální formy, kondicionál přítomný, který odkazuje na přítomnost nebo na budoucnost, a kondicionál minulý, který odkazuje na minulost. Obě tyto formy se též vyskytují v průběhové konjugaci a pasivu.
Kondicionál je konstrukční obdobou futura se shall/will. Skládá se z preteritálních tvarů těchto sloves should/would a infinitivu lexikálního slovesa bez to. Distribuce pomocných sloves je stejná jako ve futuru, tj. v 1. os. obou čísel se užívá should, v ostatních osobách would.
Přítomný kondicionál se skládá z pomocného slovesa a přítomného infinitivu.

I should workpracoval bych
you would workpracoval bys
he/she/it would workpracoval/a/o by
we should workpracovali bychom
you would workpracovali byste
they would workpracovali/y by

Minulý kondicionál se skládá z pomocného slovesa minulého infinitivu.

I should have workedwe should have worked
byl bych pracovalbyli bychom pracovali
you would have workedyou would have worked
byl bys pracovalbyli byste pracovali
he /she/it would have workedthey would have worked
byl/a/o by pracoval/a/obyli/y by pracovali/y

Zápor a otázka se tvoří jako u ostatních složených tvarů slovesných (viz 8.82.1), srov. I should not work nepracoval bych, would you work? pracoval bys(te)? wouldn't they work? would they not work? nepracovali by? we should not have worked byli bychom nepracovali, would he (not) have worked? byl by nepracoval? atd. Průběhový tvar I should be working pracoval bych, I should have been working byl bych pracoval, pasivum nothing would be gained/would have been gained nic by se (bylo) nezískalo.
Podobně jako ve futuru se v 1. os. místo should často užívá would: I/we would work pracovali bychom, I/we would have worked byli bychom pracovali. Stažené tvary viz 8.42, 43.

Poznámka: V americké angličtině má should pouze funkci modálního slovesa „mít“, tj. I shouldn't be surprised znamená jen „neměl bych být překvapen“ (v britské angličtině též „nebyl bych překvapen“).

Kondicionál vyjadřuje děj podmíněný, hypotetický, závislý na nějaké podmínce. Podmínka je buď vyjádřena, a to větou vedlejší (viz 16.23.43) nebo příslovečným určením (viz 13.41.24d), popř. ji zastupuje některý jiný větný člen, nebo je pouze implikována situací či kontextem, např. Without some form of personal involvement, real or imaginary, work would be intolerable. (Fraser 9) Bez nějaké formy osobní zainteresovanosti, skutečné nebo imaginární, by práce byla nesnesitelnou. I wouldn't raise my little finger for that man. (Greene 171) Pro toho člověka bych nehnul ani prstem. Podle povahy podmínky může jít o děj možný (potenciál), např. An obstruction like that would be noticeable by daylight (Taková překážka by byla za denního světla viditelná = je-li denní světlo, je takovou překážku vidět). Nebo může jít o děj, který je v rozporu se skutečností (ireál), např. With a stronger constitution he would be at the top of the ladder. Kdyby měl pevnější zdraví, patřil by ve svém oboru ke špičkám (= chatrné zdraví mu brání, aby patřil ke špičkám). Minulý kondicionál vyjadřuje vždy ireál (neuskutečnění vyjadřovaného obsahu), např. With a bit of luck things would have turned out differently. Při troše štěstí by to bylo dopadlo jinak (= štěstí nám nepřálo, nedopadlo to podle očekávání). But for the constant support of my wife the book would never have been written. Nebýt neustálé podpory mé ženy, kniha by nebyla nikdy napsána (= kniha byla napsána díky manželčině podpoře).
Vedle těchto základních funkcí kondicionál nahrazuje indikativ v případech, kdy mluvčí z nějakého důvodu (např. ze zdvořilosti) nechce vyjádřit sdělovaný obsah přímo, nýbrž jen tentativně, např. I'd like to keep it as a souvenir. (Greene 142) Chtěl bych si to nechat na památku. No qualified vocational guidance officer would wish to pretend that his methods are infallible. (Carter 95) Žádný kvalifikovaný pracovník poradny pro volbu povolání by nechtěl tvrdit, že jsou jeho metody neomylné. Srov. Would Tuesday suit you? Hodilo by se vám úterý? – Does/Will Tuesday suit you? Hodí se vám/Bude se vám hodit úterý? Zdvořilostní užití kondicionálu je časté v tázacích větách s podmětem v 2. os. místo žádací věty vyjádřené imperativem (viz 12.12.1f), např. Would you sign the receipt, please. Podepsal byste laskavě stvrzenku. Kondicionál v přacích větách viz 12.14c, d.

Poznámka: Místo slovesa want chtít, které se zpravidla v kondicionálu nevyskytuje, bývá v kondicionálu like, srov. he wants to keep it chce si to nechat – he would like to keep it chtěl by si to nechat.

Funkce kondicionálu jsou v angličtině a v češtině v podstatě stejné, je však rozdíl ve vyjadřování minulého ireálu. Zatímco angličtinav tomto případě užívá obligatorně minulého kondicionálu, v češtině je minulý kondicionál knižní a v běžně mluvené řeči, odkazuje-li věta na minulost jinými prostředky, se nahrazuje kondicionálem přítomným. Je-li podmínka vyjádřena, užívá se též minulého času, srov. Ještě včera bych to považoval za nemožné. Only yesterday I should have considered (*I should consider) it impossible. Nebýt šťastné náhody, zmeškala to. But for a lucky chance she would have missed it (*she missed it).

Poznámka: Minulý kondicionál slovesa think v 1. os. nevyjadřuje ireál, nýbrž tentativně vyslovený názor mluvčího, např. I should have thought it was obvious from the beginning. Myslel bych, že to je zřejmé od začátku.