4.32 Zájmena reciproční

Na rozdíl od češtiny, kde reflexivní zájmena mohou též vyjadřovat reciprocitu, má angličtina pro tuto funkci zvláštní prostředky: each other, one another (doslova jeden druhého, druhému, navzájem). Spojení one another se někdy dává přednost, jde-li o větší počet než dva, aniž se však tato tendence uplatňuje obecně. Např. We had to shout to hear one another/each other. Museli jsme křičet, abychom se slyšeli.
Education and work are two aspects of life that may complement each other. (Carter 214) Vzdělání a práce jsou dvě stránky života, které se mohou doplňovat. Existing languages are very different from one another. (Haldane 74) Existující jazyky se (od sebe) velmi liší. You always put the blame on each other. Vždycky svalujete vinu jeden na druhého. Srovnej They underestimate themselves. Podceňují se (sebe). – They underestimate one another. Podceňují se (jeden druhého).