8 Sloveso

Sloveso je jako slovní druh jednoznačně určeno svými morfologickými kategoriemi a syntaktickou funkcí. Morfologické kategorie anglického slovesa zahrnují osobu, číslo, čas, způsob a rod. České sloveso má navíc kategorii vidu. Podle toho, zda slovesný tvar vyjadřuje všechny slovesné kategorie nebo jen některé z nich, se slovesné tvary dělí na určité a neurčité. Určité tvary slovesné vyjadřují gramatickou shodu s podmětem v osobě a čísle, kdežto neurčité tvary (infinitiv, gerundium a participium) osobu a číslo nerozlišují. Z ostatních slovesných kategorií se u neurčitých tvarů slovesných uplatňuje pouze systém rodový a zčásti systém temporální (v češtině též kategorie vidu).
Určité tvary slovesné mají jedinou syntaktickou funkci, funkci přísudku. V jiné než přísudkové funkci se vyskytují pouze slovesné tvary neurčité.
Sémanticky bývá sloveso charakterizováno jako slovo označující děj nebo stav, např. jump skákat, break rozbít, fall padat, live žít, kneel klečet apod., avšak tyto významy se na sloveso neomezují (srov. substantiva jump skok, fall pád, life život apod.), ani se jimi nevyčerpávají (viz 8.7).
Slovotvorná stavba anglického slovesa je na rozdíl od českého slovesa většinou neutrální. Četná slovesa mají stejný tvar jako substantiva (srov. act akt, čin; působit, jednat, challenge výzva; vyzvat, flood povodeň, záplava; zatopit, zaplavit, trace stopa; (vy)sledovat aj., viz 2.21), někdy jako adjektiva (srov. clean čistý; (vy)čistit, secure jistý, bezpečný; zajistit, zabezpečit, opatřit, viz 2.23). Specificky slovesné sufixy se vyskytují pouze u některých sloves, např. simplify zjednodušit, summarize shrnout, scrutinize (pečlivě) prohlížet, endanger ohrozit, uvést do nebezpečí, enrage rozzuřit aj. (viz 2.1).
Prostředky vyjadřující slovesné kategorie jsou zčásti syntetické, tj. formální obměny slovesného základu, zčásti analytické, tj. kombinace některé flektivní formy s jedním či více pomocnými slovesy, a zčásti jsou to elementy neslovesné (kategorie osoby a čísla je u většiny tvarů indikována pouze podmětem).