13.72.11

V některých případech je význam slovesa ve vazbě s doplňkem jiný než v konstrukci bez doplňku nebo je předmětová vazba možná jen s doplňkem, např. they will think it odd bude se jim to zdát divné, it's enough to drive one mad z toho by se člověk zbláznil, they regard the case as closed považují ten případ za uzavřený, we consider it essential považujeme to za podstatné, they believe him honest věří, že je poctivý, she takes success in all her undertakings for granted považuje úspěch ve všem, co podniká, za samozřejmý, they kept their marriage secret svůj sňatek tajili, I found the voyage rather dull plavba po moři mi připadala dost nudná, we found them very hospitable shledali jsme je velmi pohostinnými, I talked my throat dry mluvením mi vyschlo v krku apod. Srovnej vazby bez doplňku předmětu he drove me (home) zavezl mě (domů), we all regard him highly velmi si ho vážíme, we shall consider it uvážíme to, I kept it nechal jsem si to, I found them našel jsem je atd.
Know se vyskytuje s doplňkem předmětu jen v perfektu, a to s posunutým významem, srov. I have never known her nikdy jsem ji neznal – I have never known her content za celou dobu, co ji znám (co já vím), nikdy nebyla spokojená.

Poznámka 1: Find se vyskytuje s doplňkem předmětu jak ve významu „najít“, tak ve významu „shledat (nějakým)“, srov. they found her lying on the floor našli ji ležící na podlaze, they found her charming shledávali ji okouzlující, připadala jim okouzlující. Tyto dva významy jsou odlišeny přízvukem, find „nalézt“ má přízvuk, kdežto find „shledat“ nikoliv. Doplnění po see a hear viz 15.13.23.

Poznámka 2: Některá slovesa připouštějí explicitní vyjádření atributivního vztahu mezi předmětem a jeho doplňkem pomocí be. Jde pak o hraniční případ vazby předmětu s infinitivem (viz 15.13.22), např. they believe him to be honest věří, že je poctivý, I imagined her to be young představoval jsem si ji mladou, she confessed herself to be guilty přiznala se, že je vinna aj.