12.22.4 Větný typ S-V-O-Oprep

V sémantické struktuře sloves s třemi účastníky může být životný aktant předmět zasažený přímo. Neživotný aktant má pak nejčastěji formu předložkového předmětu, např. you can't entrust him with money nemůžete mu svěřit peníze, the director charged him with an important mission ředitel mu uložil důležité poslání, he presented the museum with his collections věnoval muzeu své sbírky, they supply us with the basic necessities zásobují nás základními potřebami, they furnish schools with visual aids dodávají školám vizuální pomůcky, the trees deprive the house of sunlight stormy zbavují dům slunečního svitu, they charged her with neglect of her duties nařkli ji ze zanedbávání povinností aj. Některá slovesa mají alternativní vazbu s neživotným aktantem ve formě přímého předmětu, např. you can't entrust money to him, he presented his collections to the museum, they furnish visual aids to schools. V češtině bývá jiné sloveso, srov. věnoval muzeu své sbírky – obdaroval muzeum svými sbírkami, nebo se aspoň liší prefix (a rekce), srov. svěřit někomu něco – pověřit koho čím.
Výrazný podtyp vazeb s dvěma předměty jsou věty s prvkem lokativním, který se zpravidla může konstruovat dvojím způsobem: jako přímý předmět nebo jako předložková vazba povahy adverbiální (odpovídající jeho lokativnímu významu; v této formě patří k typu S-V-O-Adv, viz 12.22.5). Např. he loaded the truck with hay naložil vůz senem (srov. he loaded hay onto the truck naložil seno na vůz), he smeared the poster with paint zamazal plakát barvou (srov. he smeared paint on the poster rozmazal barvu po plakátě), she planted the garden with rose-bushes osázela zahradu růžovými keři (srov. she planted rose-bushes in the garden nasázela v zahradě růžové keře), they sowed the slopes with grass oseli svahy trávou (srov. they sowed grass on the slopes naseli na svahy trávu), he hung the wall with pictures ověsil stěnu obrazy (srov. he hung the pictures on the wall pověsil obrazy na stěnu) aj.
Jiný podtyp vazeb s dvěma předměty jsou věty s předmětem přímým a předmětem typu genitivního, např. he made fun of us dělal si z nás legraci, they took advantage of his ignorance využili jeho nevědomosti, she took care of the baby starala se o dítě, he made full use of his influence plně využil svého vlivu apod. Sloveso zde vytváří s přímým předmětem jednu sémantickou jednotku (srov. jednoslovné ekvivalenty v češtině), čímž se podobá vazbám verbonominálním, nemá však morfologicky příbuzné jednoslovné synonymum. O tom, že se přímý předmět pociťuje jako nedílná součást slovesa, svědčí pasivum typu his ignorance was taken advantage of, avšak vedle toho se vyskytuje pasivum svědčící o samostatné větněčlenské platnosti přímého předmětu, srov. advantage was taken of his ignorance.