12.41.5 Typy adverbiální

(a) Přitakací a popírací větná adverbia odpověďová a jejich ekvivalenty: Yes Ano, Yes indeed Ano opravdu, All right Dobrá, O.K. Dobrá, Certainly Zajisté, Of course Ovšem, Probably Pravděpodobně, Absolutely Určitě, rozhodně ano, By all means Rozhodně, No Ne, Certainly not Ovšemže ne, Decidedly not Rozhodně ne, Definitely not Rozhodně ne, On no account V žádném případě, By no means Nikterak, rozhodně ne aj. I když se tyto výrazy vyskytují jen jako odpovědi na zjišťovací otázky, jsou po stránce formální a významové úplné. Tím se liší od neslovesných odpovědí na doplňovací otázky, které samy o sobě úplný význam nemají, nýbrž ho odvozují pouze ze souvislosti s příslušnou otázkou. Představují tudíž kontextové elipsy, např. About two miles v kontextu [How far is it from here?] Asi dvě míle [Jak je to odtud daleko?], Much better v kontextu [How do you feel?] Mnohem lépe [Jak se cítíte?].
(b) Rozvité adverbiální věty typu So much for the economic aspect of the problem Tolik o hospodářské stránce problému (Tolik, pokud jde o hospodářskou stránku problému), But enough of that Ale dosti o tom, Hence his reluctance to help us Odtud jeho neochota nám pomoci, So much the worse Tím hůře apod.
Adverbiální věty typu Louder! Hlasitěji! Quick! Rychle! Slow! Pomalu! Gently! Opatrně (jemně)! This way! Tudy! bývají řazeny k elipse, neboť adverbiální určení je závislý větný člen, který se interpretuje na pozadí příslušného děje: [Speak] louder, [Do it] gently, [Come] this way.
(c) Typ s adverbiální částicí mívá funkci imperativu: Out with it! Ven s tím! Hands off! Ruce pryč! Off with him! Pryč s ním! Odveďte ho! Down with blacklegs (loiterers, hypocrites ...)! Pryč se stávkokazy (povaleči, pokrytci ...)! Zbavme se... apod.