13.23.12 Be + substantivum

Be + substantivum vyjadřuje predikaci identifikující a zařazující.
(a) Predikace identifikující: the highest mountain of Great Britain is Snowdon nejvyšší hora Velké Británie je Snowdon, this year's champion in the Davis Cup is France vítěz letošního Davisova poháru je Francie apod.
Jmenná část přísudku v identifikující predikaci může být vyjádřena zájmenem (tvar osobního zájmena po be viz 4.12).

Be + substantivum vyjadřuje predikaci identifikující a zařazující.
(a) Predikace identifikující: the highest mountain of Great Britain is Snowdon nejvyšší hora Velké Británie je Snowdon, this year's champion in the Davis Cup is France vítěz letošního Davisova poháru je Francie apod.
Jmenná část přísudku v identifikující predikaci může být vyjádřena zájmenem (tvar osobního zájmena po be viz 4.12).
(b) Predikace zařazující má charakteristicky přísudkové substantivum s neurčitým členem: he was a famous collector byl to slavný sběratel, are you a member (of a society apod.) jste členem (společnosti apod.).
Pouze je-li referent podmětového substantiva zařazován do třídy o jednom členu, je přísudkové jméno bez členu: Mr. Brown is chairman (of the committee) pan Brown je předseda, Mr. Parker is president (of the company) pan Parker je prezident, she was secretary to the late Sir Anthony Reade byla sekretářkou zesnulého Sira Anthonyho Reada apod.
Predikace zařazující se zčásti překrývá s predikací kvalifikující, např. he is a woman-hater (je nepřítel žen) je na jedné straně zařazení do třídy, ale na druhé straně též charakteristika. Kvalifikující predikace pomocí přísudkového substantiva nejčastěji obsahuje adjektivní modifikaci, např. she is a good looker je hezká, you are an attentive listener jste pozorný posluchač apod. Vazby tohoto typu alternují s intranzitivní predikací s adverbiálním určením: he is a slow workerhe works slowly pracuje pomalu (viz 13.22.11). V češtině je obvyklejší (a někdy jedině možný) druhý způsob vyjádření, např. are you a concert-goer? chodíte na koncerty?, he is a fast thinker myslí (mu to) rychle, I am a slow ironer žehlím pomalu aj.
Zvláštní případ zařazující predikace jsou věty jako their daughter is a charming girl jejich dcera je půvabné děvče, Tom is a bright boy Tom je bystrý chlapec apod. Na sémantické rovině jsou tyto věty ekvivalentní predikacím s pouhým adjektivem (their daughter is charming, Tom is bright), neboť význam přísudkového substantiva je zahrnut v sémantických rysech podmětového jména (daughter implikuje girl, Tom implikuje boy apod.). Lze tedy mluvit o kvalifikaci nepravým zařazením.
V angličtině je tento způsob kvalifikace běžnější než kvalifikace pouhým adjektivem. Přispívají k tomu též věty se zástupným one po přísudkovém adjektivu, např. Their explanation is a perfectly reasonable one. (J. M. Smith 135) Jejich vysvětlení je naprosto přijatelné.

Poznámka: Někdy se vyskytují vazby s podmětem vyjádřeným přivlastňovacím zájmenem: His was an eventful life. Jde opět o opakování téhož substantiva v podmětu a jmenné části přísudku: his life was an eventful life (an eventful one) měl rušný život (viz 4.22).

Jiný specificky anglický typ substantivní realizace jmenné části přísudku představují vazby s all, které rovněž mají kvalifikační povahu, např. she was all eyes měla oči na stopkách, he was all ears poslouchal s nastraženýma ušima, your hands are all paint ruce máš celé od barvy, he was all eagerness to oblige mohl se přetrhnout, aby vyhověl apod.