8.44.3 Must

Must vyjadřuje jak modalitu dispoziční (nutnost), tak jistotní (vysoký stupeň přesvědčení mluvčího o faktivnosti děje). Stejné funkce má i české muset, avšak zatímco dispoziční nebo jistotní význam českého slovesa vyplývá pouze z kontextu, v angličtině jsou tyto významy alespoň zčásti rozlišeny formálně. Minulý tvar pro dispoziční must je had to (I had to wait musel jsem čekat), kdežto must vyjadřující vysokou míru pravděpodobnosti děje odkazuje na minulost vazbou s minulým infinitivem (it must have been expensive muselo to být drahé).