15.12.5

Pasivní vazby sloves skupiny ask žádat, help pomáhat, invite pozvat, remind připomenout, persuade přemluvit, force, compel přinutit aj. (viz 15.13.24) s infinitivem, např. I was invited to contribute to the volume. Byl jsem pozván, abych do svazku přispěl. Infinitiv po těchto slovesech nealternuje s vedlejší větou v extrapozici po anticipačním it (není *it was asked that I should help bylo požádáno, abych pomohl), nýbrž s předložkovým předmětem substantivním, srov. I was asked to help. Byl jsem požádán, abych pomohl. – I was asked for help. Byl jsem požádán o pomoc. He was forced to submit. Byl nucen se podrobit. – He was forced into submission. Byl donucen k podrobení.