16.21.23 Závislé otázky doplňovací

Uvádějí se týmiž tázacími slovy jako samostatné věty tázací (viz 12.12.3): who kdo, what co, jaký, whose čí, which, kdo, co, který, how jak, where kde, kam, when kdy, why proč, how many, how much kolik apod. Jako závislé zjišťovací otázky s whether a věty vztažné mohou být uvozeny předložkou.
Vyskytují se ve funkci podmětu, např. What the result will be cannot be predicted. Jaký bude výsledek, nelze předvídat; s extrapozicí It cannot be predicted what the result will be. Nelze předvídat, jaký bude výsledek; předmětu, např. I should like to know whose idea it was. Rád bych věděl, čí to byl nápad; He is not interested in what I do. Nezajímá ho, co dělám; doplnění adjektiva, např. Are you sure which house it is? Jste si jist (víte určitě), který dům to je?; jmenné části přísudku, např. The question is how much it will cost. Otázka je, kolik to bude stát; přívlastku, např. He gave an explanation of how it could have happened. Podal vysvětlení, jak se to mohlo stát.
Obsahuje-li závislá doplňovací otázka předložkový předmět, řídí se postavení předložky (prepozice nebo postpozice) stejnými pravidly jako u samostatných otázek (viz 12.12.3c), např. I wonder what you are thinking about. Rád bych věděl, o čem přemýšlíš. I don't remember from whom I got it / who(m) I got it from. Nepamatuji se, od koho jsem to dostal.