9.33.2

U adverbiálních určení účelu je výhodné rozlišovat ta, která vyjadřují účel kladný, a ta, která vyjadřují účel záporný.
Pro vyjádření kladného účelu je nejužívanější předložkou for, odpovídající několika českým předložkám. He always runs for the bus in the morning. Ráno vždycky utíká na autobus. This school prepares boys for university examinations. Tato škola připravuje chlapce k univerzitním zkouškám. This book is for you. Tato kniha je pro vás.
Adverbiální určení účelu mají po významové stránce velmi blízko k adverbiálním určením místa vyjadřujícím cíl a mohou je u některých sloves zastupovat, např. to go for a walk jít na procházku, they took us for a drive vzali nás na projížďku, je-li účel vyjádřen dějovým substantivem (konvertovaným slovesem). Avšak: to go on a journey/trip/outing jet na cestu/na výlet.

Poznámka: Spojení typu to go for a walk/swim apod. se týkají jednotlivé příležitosti. Pokud adverbiální určení účelu vyjadřuje činnost obvyklou nebo déle trvající, užívá se gerundium: Do they often go sailing? Často jezdí na plachetnici? Mrs. Green has gone (out) shopping. Paní Greenová šla na nákup/nakupovat.

Pro tuto významovou blízkost adverbiálního určení účelu a cíle se užívá předložky for pro vyjádření cíle mj. i v těch případech, kdy sloveso samo již ve své významové strukuře obsahuje sémantický rys „cíl“, např. We left (New York) for Washington the next day. Příštího dne jsme odjeli (z New Yorku) do Washingtonu.
Předložka for v účelovém použití odpovídá též českému za: Will you please act for me in that matter? Jednejte prosím v té záležitosti za mne. Podobně se užívá instead of = místo (koho, čeho) a formálního on behalf of = za, jménem. I will go instead of you. Půjdu místo vás. He spoke on behalf of us all/the manager. Mluvil za nás za všechny/jménem ředitele.
Na rozhraní mezi určením účelu a cíle děje jsou spojení s předložkou to = na, k. He came to the girl's rescue. Přišel dívce na pomoc. We sat down to dinner at 8 o'clock. Zasedli jsme k večeři v 8 hodin.
K vyjádření záporného účelu používá angličtina předložek from a against = před, od, proti. V případě from jde spíše o pasivní ochranu před něčím, v případě against o aktivní bránění něčemu. The trees screened our house from public view. Stromy zastiňovaly náš dům před zraky veřejnosti; precautions against fire opatření proti požáru.