8.44.23 May/might jako prostředky modality větné

May/might se též vyskytují jako prostředky modality větné. V této funkci jsou ekvivalenty konjunktivu.
May se užívá ve větách přacích, např. May the best man win! Ať zvítězí ten nejlepší! (viz 12.14.2).
Obě formy se vyskytují ve vedlejších větách přípustkových (viz 16.23.44) a účelových (viz 16.23.42), např. strange as it may seem, my intentions were honourable ačkoliv se to může zdát divné, moje úmysly byly počestné; I raised my voice so that they might (též could, would) hear me zvýšil jsem hlas, aby měl slyšeli.