15.12.3 Infinitiv po adjektivech likely pravděpodobný, sure, certain jistý

V češtině tyto vazby odpovídají větě vedlejší nebo adverbiu, srov. She is not likely to remain single. It is not likely that she will remain single. Není pravděpodobné, že zůstane svobodná. They are sure / certain to come. It is sure / certain that they will come. Určitě přijdou. Na rozdíl od sloves typu seem věty s that u těchto adjektiv připouštějí preverbální podmětové postavení, takže při jejím postverbálním postavení jde o extrapozici: That they will lose is certain / sure. Že prohrají, je jisté.
Případy pasivizace přísudku se slovesy typu seem a adjektivy typu likely ukazují podobnost s modálními slovesy v tom, že aktivum a pasivum zachovávají stejný význam (vyjadřují stejný obsah), srov. John happened to see Tom. Jan náhodou viděl Toma. Tom happened to be seen by John. Toma náhodou viděl Jan. John is likely to support Tom. Je pravděpodobné, že Jan bude podporovat Toma. Tom is likely to be supported by John. Je pravděpodobné, že Toma bude podporovat Jan.
Srovnání vět he is certain of it (je si tím jist) a he is certain to win (určitě vyhraje) ukazuje, že podmětem druhé věty není samotné he jako ve větě prvé, nýbrž děj a jeho konatel, srov. parafrázi his victory is certain jeho vítězství je jisté. Členění na podmětovou a přísudkovou část lze tedy znázornit jako he to win – be certain. Podobně je tomu u likely, které se samotné (bez infinitivu) se životným podmětem nevyskytuje: he is likely to win pravděpodobně vyhraje – his victory is likely jeho vítězství je pravděpodobné. V těchto případech se někdy mluví o rozštěpeném podmětu (split subject).
U sloves skupiny seem je podmět rovněž podmětem děje vyjádřeného infinitivem, avšak infinitiv je pouze součástí přísudku, neboť tato slovesa jakožto slovesa sponová vyžadují nutné doplnění, bez něhož je vazba negramatická, srov. he seems prosperous zdá se úspěšný – he seems to prosper zdá se, že se mu daří – it seems that he is prosperous / that he prospers zdá se, že se mu daří, ale nikoliv *for him to prosper / *that he is prosperous seems. U obou typů vazeb jde o povýšení podmětu do nadřazené věty (subject rasing).