7 Adverbium

Anglické adverbium je značně heterogenní slovní druh, zahrnující četné podtypy, které se liší jak formou, tak sémanticky. Syntakticky má v zásadě dvě funkce rozlišené podle toho, zda je či není syntakticky začleněno do větné stavby. Příslovce realizující příslovečné určení začleněné do větné stavby doplňuje nebo rozvíjí sloveso (jako základní konstitutivní nebo fakultativní větný člen), např. the material washes easily ten materiál se snadno pere, it rained incessantly pršelo bez přestání. Nebo rozvíjí adjektivum či adverbium (jako vedlejší rozvíjející větný člen), např. a dimly visible object matně (nezřeteně, nejasně) viditelný předmět, too soon příliš brzo (viz 13.41). Příslovce nezačleněné do větné stavby je prostředkem modální výstavby věty, např. curiously, this work remained unnoticed until quite recently je podivné, že (kupodivu) toto dílo zůstalo až dodnedávna bez povšimnutí (viz 13.42) nebo má funkci spojovací (navazuje na předcházející text), např. This analysis is by no means exhaustive. Nevertheless it can serve as an illustration of the procedure in question. Tato analýza není nikterak vyčerápávající. Nicméně může posloužit jako ilustrace postupu, o který jde. (viz 13.42.4).

Poznámka: Skutečnost, že adverbium modifikuje jak sloveso, tak adjektivum, opět svědčí o afinitě sloves a adjektiv.

Poznámka: Okrajově se adverbium vyskytuje jako modifikátor substantiva (tj. ve funkci atributivní), a to nejčastěji v postpozici, např. a stay abroad pobyt v cizině, on the way back na cestě zpět, the example above/below příklad uvedený výše/níže aj. Premodifikující adverbium (adverbium konvertované v adjektivum, viz 2.24) se vyskytuje zřídka, např. the then idol of womankind tehdejší idol žen, in after years v pozdějších letech aj. Příslovce hardly, scarcely sotva, stěží, nearly, almost skoro, else jinak se spojují s neurčitými zájmeny (a příslovci), např. hardly anybody skoro nikdo, almost everything skoro všechno. Else se postponuje, např. something else něco jiného, nowhere else nikde jinde.