6.85 Nepravidelné stupňování

Několik adjektiv se stupňuje nepravidelně.

goodbetterbest
dobrýlepšínejlepší
   
badworseworst
zlý, špatnýhoršínejhorší
   
littleless, lesserleast
malýmenšínejmenší
   
many, muchmoremost
mnohovícenejvíce
   
farfarther, furtherfarthest, furthest
dalekývzdálenější, dalšínejvzdálenější

Less se užívá zpravidla jen s nepočitattelnými substantivy (v češtině většinou odpovídá adverbiu méně), např. a point of less importance méně důležitý bod. Tvar lesser se užívá pouze atributivně (viz 6.61), např. the leser evil menší zlo, nejčastěji v přeneseném významu, např. a lesser poet méně významný básník (též v názvech: Lesser Town Malá Strana).
Most na rozdíl od českého většina se konstruuje jako adjektivum: most graduates většina absolventů. Pouze má-li substantivum určitou determinaci, je vazba jako v češtině: most of these/those/our/the graduates většina těchto/těch/našich absolventů.
Far se ve funkci adjektiva vyskytuje v knižním stylu, např. at the far end of the street na vzdáleném konci ulice (též v zeměpisných názvech, např. the Far East Dálný východ). Tvary farther, farthest se užívají zpravidla jen o vzdálenosti, např. on the farther bank of the river na vzdálenějším břehu řeky, it's five miles at the farthest je to nanejvýš (nejdál) pět mil. Tvarů further, furthest se často užívá místo farther, farthest, avšak kromě toho má further význam aditivní „další“, např. further evidence další důkazy.
Old má vedle pravidelného komparativu a superlativu older, oldest též nepravidelný komparativ a superlativ elder, eldest. Těchto tvarů se užívá pouze atributivně nebo substantivně, hlavně o členech rodiny, např. their eldest daughter jejich nejstarší dcera, my elder brother můj starší bratr, which is the elder (of the two)? která je starší?, he is my elder by five years je o pět let starší než já; ale his older colleagues jeho starší kolegové, your brother looks much older than you váš bratr vypadá mnohem starší než vy.

Poznámka: Historické komparativy a superlativy jsou latter  (komparativ k late pozdní), last  (superlativ k late) a next  další, příští (superlativ k near blízký). Komparativní význam latter lze ještě vysledovat ve spojení in the latter half (of the century) v druhé (pozdější) polovině (století). Jinak znamená „druhý (ze dvou uvedených)“, obvykle ve spojení s the former „první“, např. An important difference between human and animal communication is the greater role of biological inheritance in the latter. (Christophersen 43) Důležitý rozdíl mezi lidskou a živočišnou komunikací je větší úloha biologické dědičnosti u zvířat. Také next a near se pociťují jako samostatné významové jednotky (zbytky superlativního významu jsou ve vazbě next of kin nejbližší příbuzný/příbuzní).