16.21.5 Závislé věty přací

Jsou uvozeny slovesem wish přát si, k němuž jsou zpravidla připojeny asyndeticky (that je řídké). Vyskytuje se v nich pouze préteritum (u slovesa be vedle indikativu též konjunktiv préterita, viz 8.83.4), které vyjadřuje současnost s časem věty řídící, kondicionál, který vyjadřuje následnost vzhledem k času věty řídící (u modálních sloves též současnost), a plusquamperfektum, které vyjadřuje předčasnost vzhledem k času věty řídící. Např. I wish young people had more sense of duty. Přál bych si, aby mladí lidé měli více smyslu pro povinnost. I wish it were (was) in my power. Kéž by to bylo v mé moci. Přál bych si, aby to bylo v mé moci. He wished she would stop talking. Přál si, aby přestala mluvit. She wished it hadn't happened. Přála si, aby se to bylo nestalo.
Obsah přací věty je vzhledem ke skutečnosti fiktivní, nerealizovaný: I wish you had taken me with you (Kéž bys mě byl vzal s sebou) vyjadřuje opačnou skutečnost, oslovený mluvčího s sebou nevzal. Proto je ekvivalentní větě Škoda, že jsi mě nevzal s sebou. It's a pity you didn't take me with you. Tato forma přací věty v češtině často odpovídá anglické větě s wish, srov. I wish I hadn't thrown it away. Škoda, že jsem to zahodil.
Vedle této formy se v literárním jazyce vyskytuje archaické souvětí s would, např. Would (that) it were otherwise! Kéž by tomu bylo jinak! Would (= I would) to God (that) I had listened to you! Kéž bych vás byl poslechl!