4.3 Zájmena zvratná a zdůrazňovací

Anglická zvratná a zdůrazňovací zájmena se skládají ze složky -self (v singuláru), -selves (v plurálu), která se připojuje k zájmenu přivlastňovacímu (v 1. a 2. os) nebo k zájmenu osobnímu (v 3. osobě).

myself ourselves
yourself yourselves
himselfthemselves
herself
itself

Na rozdíl od zájmena osobního a přivlastňovacího reflexivum 2. osoby rozlišuje číslo, srov. Did you enjoy yourself? Bavil jste se dobře? – Did you enjoy yourselves? Bavili jste se dobře?

Poznámka: Reflexivum k zájmenu thou je thyself a k plurálu majestatis ourself.