13.6 Přístavek (apozice)

Přístavek je vedlejší, rozvíjející větný člen, který se od ostatních rozvíjejících členů liší tím, že s výrazem, k němuž přísluší, tvoří specifický typ koordinačního spojení, jehož jednotlivé složky plní vůči ostatním větným členům stejnou syntaktickou funkci. Je tedy přesnější mluvit o členech apozičního vztahu než o základním členu a jeho přístavku. Po sémantické stránkce se členové apozičního vztahu vyznačují totožností mimojazykového referenta nebo aspoň referent jednoho členu je v referentu druhého obsažen. Jinými slovy členové apozičního vztahu vyjadřují tutéž představu, avšak různě.
Přístavek tvoří dva základní typy, přístavek těsný (restriktivní), např. the Planet Mercury planeta Merkur, a volný (nerestriktivní), např. Southampton, the greatest passenger port in England Southampton, největší osobní přístav v Anglii. (Srov. restriktivní a nerestriktivní přívlastek, zejména vztažné věty 16.22.2.)
O koordinační povaze apozičního spojení svědčí skutečnost, že jeho syntaktická funkce ve větě zůstává stejná, je-li zastoupeno pouze jedním ze svých členů, srov. May I bring my friend John? (apoziční spojení ve funkci předmětu) Mohu přivést svého přítele Jana? – May I bring my friend? (předmět) Mohu přivést svého přítele? – May I bring John? (předmět) Mohu přivést Jana? Shakespeare died on the 23rd of April, 1616, on his fifty-third birthday. (apoziční spojení ve funkci příslovečného určení času) Shakespeare zemřel 23. dubna 1616, na své třiapadesáté narozeniny. – Shakespeare died on the 23rd of April, 1616. (příslovečné určení času) Shakespeare zemřel 23. dubna 1616. – Shakespeare died on his fifty-third birthday. (příslovečné určení času) Shakespeare zemřel na své třiapadesáté narozeniny.
Na základě referenční identity členů apozičního spojení může být jeden či druhý vypuštěn, aniž se změní mimojazyková reference, srov. Beethoven's only opera Fidelio / Beethoven's only opera / Fidelio was first performed in 1805. Beethovenova jediná opera Fidelio / Beethovenova jediná opera / Fidelio byl(a) prvně proveden(a) v r. 1805. Jelikož se však význam členů apozičního spojení většinou liší v míře specifičnosti (jeden člen mívá význam obecnější a druhý specifičtější), vypustitelnost specifičtějšího členu závisí na kontextových a/nebo situačních podmínkách. Tak např. apoziční spojení the poet Burns (básník Burns) může být zastoupeno samotným členem the poet pouze za takových podmínek, kdy je identita referenta jednoznačně určena (kontextem nebo situací). Významově specifičtější člen Burns takto omezen není.
Apoziční vztah lze označit jako nevětnou sponovou predikaci (redukovanou větu vztažnou), v níž je potlačeno sponové sloveso, srov. Mercury, which is a planet; Southampton, which is the greatest port in England; the 23rd of April, 1616, which was Shakespeare's fifty-third birthday.