3.2 Počitatelnost

Kategorie počitatelnosti odráží rozdíly mezi jevy mimojazykové skutečnosti, a to mezi diskrétními (nespojitými) jednotkami na straně jedné a entitami vytvářejícími kontinuum na straně druhé. Diskrétní jednotky jsou předměty a věci, mají určité hranice a tvoří množiny, jejichž členy jsou od sebe oddělitelné, kdežto spojité entity nemají hranic a jsou dělitelné pouze kvantitativně. Prvé jsou počitatelné, druhé nepočitatelné. Tyto mimojazykové rozdíly se projevují v gramatickém chování jednotek obou druhů. Kategorie počitatelnosti je tedy stejně jako kategorie čísla kategorií sémanticko-gramatickou. Stupeň její gramatikalizace je však v různých jazycích různý a také počitatelné či nepočitatelné pojetí jevů mimojazykové skutečnosti se v různých jazycích liší.
V češtině se počitatelnost substantiv gramaticky projevuje jen v možnosti tvoření plurálu, srov. počitatelné okurka/okurky a nepočitatelné zelenina/*zeleniny; význam/významydůležitost/*důležitosti. Ze sémantiky nepočitatelných substantiv dále vyplývá, že se nespojují s určitými číslovkami a výrazy typu několik (dvě zeleniny / několik zelenin je možné jen ve významu „dva druhy zeleniny, několik druhů zeleniny“).
Také v angličtině je plurál příznak počitatelnosti, srov. a cucumber okurka / two cucumbers dvě okurky, one meaning jeden význam / different meanings různé významy – blood krev/*bloods *krve, importance důležitost/*importances *důležitosti, popularity popularita/*popularities *popularity. Nepočitatelná substantiva s formou plurálu sice existují také (především plurália tantum typu goods zboží, ashes popel, oats oves, pains námaha, viz 3.13.2), avšak ve srovnání s počitatelnými plurály a nepočitatelnými singuláry jsou řídká.
Pokud jde o spojovatelnost s číselnými výrazy, anglická substantiva se rozpadají na tři skupiny:
(a) Substantiva, která se pojí se všemi číselnými výrazy bez gramatických omezení (počitatelná substantiva), např. three pounds tři libry, several proposals několik návrhů, many/a (large) number of errors mnoho chyb, a hundred years sto let, over two thousand miners přes dva tisíce horníků, ten thousand four hundred-and-seventy road accidents deset tisíc čtyři sta sedmdesát dopravních nehod.
(b) Substantiva, která se s určitými číslovkami nespojují vůbec (nepočitatelná substantiva) a která ve spojení s neurčitými číslovkami mají v případě mnoho a málo zvláštní výraz. Pro tyto výrazy má totiž angličtina na rozdíl od češtiny dva soubory forem, jejichž distribuce se řídí právě počitatelností nebo nepočitatelností řídícího substantiva. Mnoho se u nepočitatelných substantiv vyjadřuje pomocí much, a great (good) deal of, málo pomocí little (trochu a little), např. much trouble mnoho starostí, little money málo peněz. U počitatelných substantiv se mnoho vyjadřuje pomocí many, a (large) number of, málo pomocí few (několik a few nebo several), např. many journals mnoho časopisů, a few remarks několik poznámek.

Poznámka: Hovorové výrazy pro mnoho a lot of, lots of, plenty of spousta se užívají jak s počitatelnými substantivy (s plurálem), tak s nepočitatelnými (se singulárem). Sloveso má tvar singuláru nebo plurálu podle čísla kvantifikovaného substantiva, srov. There was a lot/plenty of food and drink. Bylo spousta jídla a pití. There are a lot/lots/plenty of apples this year. Letos je spousta jablek.

Počitatelná a nepočitatelná substantiva se dále liší v užívání: all všechen, všichni a every, each každý. All se užívá u obou tříd substantiv, avšak u počitatelných ve významu „všechen“ zpravidla jen s plurálem, srov. all trains všechny vlaky – all bread všechen chleba. Every a each se užívají jen u počitatelných: every/each train každý vlak – *every/*each bread každý chléb. Místo every/each mají nepočitatelná substantiva opět all nebo any: all bread všechen chleba, all/any bread každý chléb.

Poznámka: Se singulárem počitatelných substantiv se all vyskytuje ve významu „celý“, např. all day celý den, all town celé město (viz 4.71.3).

(c) Mezi těmito dvěma skupinami substantiv jsou substantiva, která se nespojují s určitými nízkými číslovkami, vyskytují se však s přibližným označením počtu, popř. s číslovkami označujícími vyšší počet, např. about five hundred cattle asi pět set kusů dobytka, twenty police dvacet policistů, many folk mnoho lidí aj. (Dosud je nechuť užívat s nízkou číslovkou substantiva people, např. místo two people se dává přednost spojení two persons.)
Vyšší stupeň gramatikalizace kategorie počitatelnosti v angličtině než v češtině vyplývá především z dalšího rozdílu v chování počitatelných a nepočitatelných substantiv, jímž je neurčitá determinace, která v češtině nemá gramatické prostředky. Neurčitá determinace vyjádřená u počitatelných substantiv neurčitým členem, a to jak generická, tak singulativní, má u nepočitatelných substantiv nulový člen, srov. počitatelná substantiva se členem neurčitým ve větě A cat is a domestic animal (kočka je domácí zvíře) s nepočitatelnými substantivy s nulovým členem ve větě Salt is soluble in water (sůl je ve vodě rozpustná), viz 3.32.
Centrální oblast počitatelnosti a nepočitatelnosti lze souhrnně vymezit takto:

 počitatelná substantivanepočitatelná substantiva
číslosingulárplurálsingulárplurál
 picturepicturesfurniture0
 obraz obrazynábytek 
     
 mistakemistakesviolence0
 chybachybynásilí 
     
kvantifikátory    
určité číslovkytwo pictures  00
 dva obrazy   
     
severalseveral mistakes 00
 několik chyb   
     
mnoho/málomany pictures much violence 
     
 a large number of pictures a great deal of violence 
 mnoho obrazů  mnoho (velké) násilí 
     
 (a) few mistakes little furniture 
 málo (několik) chyb  málo nábytku 
     
all, every, each every picture all furniture 
 každý obraz všechen nábytek 
     
 each mistake  all (any) violence 
 každá chyba všechno/každé násilí 
     
 all pictures/mistakes   
 všechny obrazy/chyby   
neurčitá determinace    
generickáA mistake is no crime. Violence does not solve problems. 
 Chyba není zločin.  Násilí problémy neřeší. 
     
singulativníI made a mistake.  That would do violence to his principles. 
 Udělal jsem chybu.  To by porušilo jeho zásady. 


Kategorie počitatelnosti se u různých substantiv uplatňuje v různé míře. Zhruba lze rozlišit tři základní skupiny: substantiva, která jsou zásadně počitatelná, substantiva, která jsou vždy nepočitatelná, a substantiva, která jsou v některých významech počitatelná a v jiných nepočitatelná.