16.23.1 Věty místní

Věty místní se uvozují relativy where kde, kam a wherever kdekoliv, kamkoliv. Tím se liší od ostatních vět příslovečných, které se uvozují spojkami. Představují přechodný typ mezi větami příslovečnými a přívlastkovými (vztažnými), neboť je lze chápat i jako přívlastek k vypuštěnému (obecnému) označení místa, srov. I found my notebook where I had left it. Našel jsem svůj zápisník (tam), kde jsem ho nechal. – I found my notebook in the place where / at which I had left it. Našel jsem svůj zápisník na (tom) místě, kde / na kterém jsem ho nechal. V češtině bývá v řídící větě často korelativum, zejména je-li implikováno neurčité místo, např. Put it where I can see it. Dej to někam, kde to budu mít na očích. (Srov. Put it in a place where...) Where they were, the undergrowth stood close to the green path. (Adams 300) Tam, kde stáli, dosahoval podrost blízko k zelené pěšině. I stayed where I was and watched. (Adams 161) Zůstal jsem, kde jsem byl, a díval jsem se.
Wherever (kdekoliv, kamkoliv) zahrnuje jak význam „všude, kde / kam“, tak význam „kdekoliv / na kterémkoliv místě, kde / kam“, srov. Wherever we came we met with friendliness and hospitality. Všude, kam jsme přišli, jsme se setkávali s přátelstvím a pohostinností. Sit wherever you like. Posaďte se, kdekoliv je vám libo.

Poznámka 1: České odkud, kudy a další místní výrazy lze v angličtině vyjádřit pomocí příslušné předložky + where (popř. předložkou + place + vztažnou větou), srov. From where she stood she could not see him. Z místa, kde stála, ho nemohla vidět. He walked back to where he had parked the car. Šel zpátky k místu, kde zaparkoval auto. Archaicky se vyskytuje relativum whence = from where, např. Whence I looked, there was a fine view of the valley. Odtud, odkud jsem se díval, byl pěkný pohled na údolí.

Poznámka 2: V případech jako He turned right, where the path was smoother (Odbočil doprava, kde byla lepší cesta) nejde o příslovečnou větu místní, nýbrž o nepravou větu vztažnou (viz 16.22.22a).