13.52.4 Přívlastek vyjádřený substantivem s předložkou OF

Konkurenční konstrukcí k oběma předchozím, tj. juxtaponovaným substantivům a přivlastňovacímu pádu, je konstrukce vlastně základní – substantivum připojené předložkou OF, která vyjadřuje nejobecnější vztah, např. the course of justice – cesta spravedlnosti, the cause of the problem příčina problému, the Director of the Opera – šéf opery, the House of Commons – Horní sněmovna. V češtině jí vesměs odpovídá přívlastek vyjádřený neshodným substantivem bezpředložkovým v postpozici, příp. s předložkou, nebo adjektivem relačním. Přitom tato konstrukce může být dvojznačná obdobně jako v případě dvou juxtaponovaných substantiv nebo přivlastňovacího pádu, např. tales of a grandfather může znamenat jak zkazky o dědečkovi, tak zkazky, které vypráví dědeček (podle původního syntaktického vztahu). Řešení poskytne opět pouze kontext.