15.15.2

Infinitivu lze užít po všech adjektivech, která připouštějí intenzifikaci pomocí too příliš a enough dostatečně. Po too infinitiv vyjadřuje děj, který se nerealizuje (jeho realizaci je zabráněno přemírou vlastnosti označované adjektivem). Po enough vyjadřuje účinek. Např. The suitcase is too small to hold all these things. Ten kufr je příliš malý, aby se do něho vešly všechny tyto věci. Is he well enough to resume work? Je mu už natolik dobře, aby mohl opět pracovat? Solar energy is abundant enough to be practically without limit. Sluneční energie je takové množství, že prakticky nemá hranice.
Infinitivní děj může mít vlastního konatele, který se vyjadřuje předložkovou vazbou s for, např. The road was too narrow for cars to pass. Silnice byla příliš úzká, aby se mohla míjet auta. The road is wide enough for cars to pass. Silnice je dostatečně široká, aby se mohla míjet auta. The bag is too heavy for you to carry. Ta taška je příliš těžká, abyste ji nesla.

Poznámka: Obdobnou infinitivní vazbu tvoří adverbia, intenzifikovaná pomocí too a enough, např. I was too far to hear what was said. Byl jsem příliš daleko, abych slyšel, co se mluví. I don't know him well enough to trouble him with a thing like that. Neznám ho natolik, abych ho mohl s něčím takovým obtěžovat.