13.13.1

Podmět se nejčastěji vyjadřuje podstatným jménem nebo zájmenem, např. The work went on in shifts. (Adams 152) Práce pokračovala ve směnách.
Vedle morfologických substantiv (viz 3) mohou jako podmět fungovat všechna substantiva syntaktická, tj. primárně jiné slovní druhy užité ve funkci substantivní, např. Similarly in the organic world the old may persist alongside the new. (Smith 283) Podobně v organickém světě může staré přetrvávat vedle nového.
Ze zájmen fungují jako syntaktická substantiva všechna zájmena na -one, -body, -thing, zájmena osobní, tázací, vztažná a ukazovací aj., např. Everyone makes mistakes sometimes. (Adams 98) Každý někdy dělá chyby. Nothing unusual happened the next day. (Adams 158) Příštího dne se nepřihodilo nic neobvyklého. Are you ready? Jsi hotov? Who told you that? Kdo ti to řekl?
Dále se mohou jako podmět vyskytovat adverbia a jakékoliv slovo nebo obrat v metajazykovém užití, např. now is the right time nyní je vhodná doba, how do you do is a greeting or a formula people use when they are formally introduced how do you do je pozdrav nebo formule užívaná při formálním představování.
Podmět může dále být vyjádřen infinitivem, gerundiem nebo větou vedlejší (viz 15.11, 15.21, 16.21.11, 16.21.2, 16.22.1).