15.23.2

Gerundium se často vyskytuje jako doplnění adjektiva, většinou po předložce, např. (be) afraid of bát se, aghast at zděšen, (be) angry at / about zlobit se, averse to / from nechtějící, aware, conscious of vědomý, capable of schopný, careful about opatrný, certain of jistý, clever at chytrý, šikovný, confident of mající důvěru, jistotu, content with spokojený, desirous of žádostivý, přející si, efficient in výkonný, (be) fond of mít rád, fortunate in šťastný, glad of / about rád, good / bad at (he is good / bad at skating jde / nejde mu bruslení), happy about šťastný, hopeless at beznadějný, indignant at rozhořčený, rozhorlený, keen on dychtivý, horlivý, (be) long in dlouho trvat, lucky in šťastný, (be) mistaken in mýlit se, (be) mad at / about zlobit se, persistent in vytrvalý, proud of pyšný, resentful of rozmrzelý, resolute in pevný, cílevědomý, sceptical of skeptický, sure of jistý, successful in úspěšný, terrible at hrozný, worth hodný (čeho), zealous in horlivý aj.
Gerundiální předmět zpravidla alternuje s předmětem substantivním, často též infinitivním a větným. Např. I was aghast at Bill's hitting her. Byl jsem ohromen (zděšen), že ji Bill udeřil. (Srov. I was aghast that Bill hit her.) Are you aware of having taken my keys? Jste si vědom, že jste vzal moje klíče? (Srov. Are you aware that you have taken my keys?) You were fortunate in winning his support. Měl jste štěstí, že jste získal jeho podporu. (Srov. You were fortunate to win his support.) He was indignant at his word being doubted. Byl rozhorlen, že se pochybuje o jeho slovu. She was long in replying. Dlouho neodpovídala. It's worth noting that... Stojí za povšimnutí, že...
Mezi gerundiálním a infinitivním doplněním je někdy významový rozdíl, např. His knock was slow in being answered. Chvíli trvalo, že se na jeho zaklepání ozvala odpověď. He is not slow to assert himself. Umí se prosadit (dispozice k ději). I am afraid of antagonizing him. Bojím se, že si ho znepřátelím. – I am afraid to antagonize him. Bojím se ho znepřátelit.
Po adjektivech jako aghast, angry, indignant, glad, happy apod., podobně jako po participiích typu astonished, delighted, pleased, puzzled aj. (viz 15.23.12), vyjadřuje předložková vazba původce (příčinu) stavů jimi označovaných, srov. He was angry at being kept waiting. Zlobil se, že ho nechali čekat.
U predikativních adjektiv, zejména deverbativních, jsou vazby tohoto typu často projevem tendence k nominálnímu vyjadřování, srov. verbální ekvivalenty v češtině. She is desirous of perfecting / to perfect her English. Přeje si zdokonalit svou angličtinu. She is contemptuous of dancing with boys of her own age. Pohrdá tančením s chlapci svého věku. Tyto vazby jsou příznačné pro knižní, formální styl.

Poznámka: Gerundiální doplnění mají též původní adjektiva a adverbia next, near, která se však dnes už blíží předložkám, např. He came very near (to) being knocked down by a bus. Skoro ho porazil autobus.