3.32.22 Určenost anaforická

O anaforickou určenost se jedná tehdy, determinuje-li určitý člen substantivum, jehož referent byl už uveden v předcházejícím kontextu. Určitý člen zde vyjadřuje totožnost referenta s referentem dříve uvedeného substantiva. Podobnost se situační určeností, která se zakládá na společných vědomostech specificických pro mluvčího a posluchače, spočívá v tom, že specifická informace, z níž určenost referenta vyplývá, je při anaforické určenosti explicitně vyjádřena předcházejícícm kontextem. Např. I discussed an interesting project with Bill last night. I think that the project should be discussed at our meeting. Včera večer jsem mluvil s Billem o zajímavém projektu. Myslím, že by se ten projekt měl prodiskutovat na naší schůzi. Určitý člen v druhé větě indikuje, že je řeč o témže projektu, o kterém byla zmínka v předcházející větě.
Je-li v obou případech užito členu neurčitého, jde o 2 různé projekty (mezi předmětovými substantivy v obou větách není vztah referenční identity), srov. I discussed an interesting project with Jim last night. Afterwards I went to discuss a project with Fred. Včera večer jsem mluvil s Jimem o zajímavém projektu. Potom jsem šel prodiskutovat nějaký projekt s Fredem.
Anaforická určenost zahrnuje též případy, kdy je referent při druhé zmínce označen jiným výrazem (synonymem, obecnějším výrazem., opisem apod.), např. She was wearing a ring with a diamond in it. Everybody admired the precious stone. Měla na ruce prsten s diamanatem. Všichni drahý kámen obdivovali. Sam works at a lathe. He says the machine is like a friend to him. Sam pracuje u soustruhu. Říká, že mu ten stroj připadá jako přítel. A boy and a girl were shouting something and waving their hands, but nobody seemed to notice the couple. Nějaký chlapec a dívka něco volali a mávali rukama, ale zdálo se, že si dvojice nikdo nevšímá.
Anaforická určenost může vyplynout i z příbuzného lexikálního obsahu různých slovních druhů, např. Mary badly scalded her hand. The pain kept her awake all night. Marie si ošklivě opařila ruku. Pro bolest celou noc nespala. (Anafora založená na sémantickém vztahu scaldpain.) We had to travel overnight. The journey was very tiring. Museli jsme cestovat přes noc. Cesta byla velmi únavná. (Vztah traveljourney).