13.72.1 Adjektivní doplněk předmětu

Stejně jako doplněk podmětu i doplněk předmětu vyjadřuje buď kvalifikaci (doplněk kvalifikující), nebo výsledek děje (doplněk rezultativní). V prvém případě máme co činit s kondenzací predikace s be, např. I like coffee black mám rád kávu černou – I like coffee when it is black mám rád kávu, když je černá; v druhém případě jde o kondenzaci predikace s become nebo make: he painted the door green natřel dveře na zeleno – by being painted the door became green / by painting it he made the door green. Někdy je konstrukce dvojznačná, např. she made the tea weak (1) uvařila čaj slabý; (2) čaj zředila; they brought him alive (1) přinesli ho živého; (2) přivedli ho k vědomí.
Adjektivní doplněk předmětu je ve většině případů obdobou adjektivního doplňku podmětu, tj. představuje fakultativní větný člen po plnovýznamovém slovese, jehož význam zůstává stejný jak v konstrukci s adjektivem, tak bez něho. Čeština má obdobnou vazbu, srov. we ate the meat cold snědli jsme maso studené, avšak v jednotlivých případech se způsob vyjádření liší (srov. ekvivalenty příkladů): she dyes her hair black barví si vlasy na černo, they found him alive našli ho živého, he prefers vegetables raw má zeleninu raději syrovou, they sent him alone poslali ho samotného, she left the door open nechala dveře otevřené, I hope you won't take it ill of me (take it amiss) doufám, že mi to nebudete mít za zlé, can't you keep the children quiet for a moment? nemůžeš děti chvíli udržet potichu?, you must swallow the pills whole musíte ty pilulky polykat celé, the mistake cost us dear ta chyba nám přišla draho, he carries small change loose in his pocket nosí drobné volně po kapse aj.
Více rozdílů ve způsobu vyjadřování mezi češtinou a angličtinou je u doplňku rezultativního, srov. he forced the lock open (též bez adjektiva he forced the lock) vypáčil zámek, he kicked the door open otevřel dveře kopnutím, he jerked the door open otevřel dveře trhnutím, he wrenched the door open vypáčil dveře, she scrubbed the floor clean čistě vydrhla podlahu, she boiled the eggs hard uvařila vejce natvrdo, don't get your shoes wet nepromáčej si boty, the film bored us stiff film nás hrozně nudil, to beat the white of an egg stiff ušlehat z bílku tuhý sníh, she grew her hair long nechávala si růst dlouhé vlasy, he knocked his opponent flat srazil svého protivníka k zemi, the earthquake lay the city flat zemětřesení srovnalo město se zemí, they shot him dead zastřelili ho (they shot him „zastřelili ho“ nebo jen „postřelili ho“), he cut me short přerušil mě, to cut a long story short abych to řekl krátce, he wants it done at once chce, aby se to udělalo hned aj. The whole idea scares me stiff. (Adams 257) Celá ta myšlenka mě hrozně děsí.