12.15.3

Zvláštní typ větného záporu představují věty s všeobecným záporným kvantifikátorem no žádný, nobody, no one nikdo, nothing nic, nowhere nikde, nikam, never nikdy. Význam těchto vět je v angličtině a češtině stejný: popření se týká obsahu věty jako celku a vztahuje se na všechny případy bez výjimky. Forma těchto vět se však v obou jazycích podstatně liší, neboť větný zápor může být vyjádřen v angličtině pouze jednou, tj. je-li ve větě výraz s no, sloveso musí mít kladnou formu (viz 12.15.1). Naproti tomu v češtině se zápor vyjadřuje jak u všeobecných kvantifikátorů, tak u slovesa, srov. He'll make no concessions. Neučiní žádné ústupky. I discussed it with nobody. S nikým jsem o tom nemluvil. I've found nothing suitable. Nenašel jsem nic vhodného. They sell it nowhere else. Nikde jinde to neprodávají. Is she never satisfied? Není nikdy spokojena?
Angličtina se od češtiny liší nejen užíváním jediného záporu, nýbrž i možností vyjádřit tento typ záporných vět dvojím způsobem: vedle formy s kladným slovesem a záporným kvantifikátorem existuje forma se záporným slovesem, po němž se všeobecný záporný kvantifikátor vyjadřuje pomocí výrazu s any (ever), viz 4.72.21. Srovnej He won't make any concessions, I didn't discuss it with anybody, I haven't found anything suitable, They don't sell it anywhere else, Isn't she ever satisfied?

Poznámka 1: Výrazy s any jsou v tomto užití v dosahu záporu. Mohou však stát i mimo dosah záporu a pak nepředstavují záporný univerzální kvantifikátor, nýbrž univerzální kvantifikátor řady all, every, odpovídající českým výrazům s -koliv (jako v oznamovacích větách kladných, viz 4.72.22). Např. I don't want (just) anybody for this job (I want a person with particular qualities). Nechci na tu práci jen tak kohokoliv / ledaskoho (Chci někoho s určitými vlastnostmi). V tomto případě je na výrazu s any klesavě stoupavý nukleární tón.

Poznámka 2: Zápornému determinátoru no (žádný) v češtině někdy odpovídá jen zápor u slovesa bez explicitního ekvivalentu žádný, např. She wore no hat. Neměla klobouk (Byla prostovlasá). Bývá tomu tak tehdy, není-li v alternativní anglické formě se záporným slovesem any, srov. We have no car / We haven't got a car. Nemáme auto.

Poznámka 3: Anglické výrazy s no ve vazbě s infinitivem po have nebo existenciálním be odpovídají českým zájmenům a příslovcím kdo, co, kam, kde atd., srov. There's no one to turn to. Není se na koho obrátit. There's nothing to be afraid of. Není se čeho bát. He has nowhere to go. Nemá kam jít. We have nothing to reproach ourselves with. Nemáme si co vyčítat.

Obsahuje-li věta více všeobecných kvantifikátorů, pokud je sloveso záporné, mají všechny formu s any (ever), např. I haven't ever read anything anywhere about it. Nikdy jsem o tom nikde nic nečetl. We didn't get anything for anyone anywhere. Nikde jsme pro nikoho nic nesehnali. Je-li sloveso kladné, musí být zápor u prvního kvantifikátoru, tj. výraz s any nemůže předcházet před větným záporem. Uvedené příklady mohou mít pouze formu I have never read anything anywhere about it, We got nothing for anyone anywhere. Nejsou možné např. formy *I have ever read nothing anywhere about it, *We got anything for anyone nowhere. Podobně jsou možné jen formy Nobody has taken any notice. Nikdo si toho nevšiml. Nobody said anything. Nikdo nic neřekl. (Nikoliv *Anybody has taken no notice. *Anybody said nothing.)
Vyloučení nepřízvučných výrazů s any z postavení před větným záporem způsobuje, že ve větách se záporným kvantifikátorem, který funguje jako podmět, je možno použít pouze formu s no, nikoliv formu se záporným slovesem a any, např. Nothing exciting ever happens here. *Anything exciting doesn't ever happen here. Nikdy se zde nepřihodí nic vzrušujícího. Nobody was hurt. *Anybody wasn't hurt. Nikdo nebyl zraněn. None of his arguments convinced me. Žádné jeho argumenty mě nepřesvědčily. Nestojí-li však podmět na začátku věty a je-li možné postavení záporu před ním (např. v záporné otázce nebo po there), může i všeobecný záporný kvantifikátor v podmětu mít obě formy, srov. Did none of his arguments / Dind't any of his arguments convince you? Žádné jeho argumenty vás nepřesvědčily? There were no questions. / There weren't any questions. Nebyly žádné dotazy.

Poznámka 1: Po počátečním záporném adverbiu nebo předmětu má ovšem podmět pouze tvar s any. Never did anyone feel a deeper regret. Nikdy nikdo nepocítil hlubší lítost. Oznamovací záporné věty s tímto slovosledem mají obligatorně inverzi (viz 14.37).

Poznámka 2: Any se může vyskytovat před záporem členským, tj. stojí-li mimo dosah negace, ve funkci univerzálního kvantifikátoru „-koliv“ (blížícího se „každý“): Any other medicine is no good. Každý jiný lék je neúčinný. Od formy No other medicine is any good se liší vytčením kvalitativního aspektu všech členů příslušné třídy.

V případech, kdy je možno užít obou forem, kladného slovesa a výrazu s no nebo záporného slovesa a výraz s any (ever), je užití jedné či druhé formy ovlivněno několika faktory. Především se uplatňuje tendence vyjádřit zápor co možná nejblíže k počátku věty, aby byla její popírací funkce zřejmá co nejdříve. Větu jako He could prevent the accident under no circumstances posluchač nebo čtenář chápe skoro až do konce jako tvrzení, nikoliv jako popření, kdežto forma He couldn't prevent the accident under any circumstances je hned od začátku z tohoto hlediska jednoznačná. Tendence vyjádřit zápor co nejblíže k počátku věty nabývá charakteru obligatorního pravidla ve větách s několika všeobecnými zápornými kvantifikátory a stojí-li záporný kvantifikátor v počáteční pozici, srov. I promised nothing to anyone. Nikomu jsem nic neslíbil. I promised nobody anything. Nic jsem nikomu neslíbil. Nobody promised me anything. Nikdo mi nic neslíbil. (Viz výše.)
Postavení záporu blízko počátku věty pozorujeme též u záporných temporálních adverbií never, no longer, no more, např. He never loses his temper. Nikdy se nerozčílí. They're no longer living here. Už zde nebydlí.
Tendence vyjádřit zápor co nejblíže k počátku věty dále podporuje užívání forem se záporným slovesem a any, neboť touto formou se zápor často vyjádří dříve než formou se záporným členem v postverbálním postavení, srov. They employ no women. – They don't employ any women. Nezaměstnávají žádné ženy.
Naopak formě s no se zpravidla dává přednost, stál-li by zápor a any bezprostředně vedle sebe, tj. u be a have v oznamovacích větách (postavení záporu vzhledem k počátku věty je v tomto případě u obou forem stejné), např. There's no need to alter anything. Není třeba nic měnit. There's nothing we can do. Nemůžeme nic dělat. It's no fault of yours. Není to vaše vina. Why, it's nothing! Vždyť to nic není! I have no patience with such people. Nemohu takové lidi snést. Tvar s not any bývá v těchto případech pouze tehdy, je-li sloveso přízvučné: There AREN'T any vacancies. Nejsou žádná volná místa. Sled not ever tomuto omezení nepodléhá: I haven't ever been there. Nikdy jsem tam nebyl.
Mezi formou s no a formou s not any je dále rozdíl stylistický. Formy se záporným slovesem a any (ever) jsou častější v běžně mluveném jazyce, kdežto formy s no jsou příznačné pro jazyk knižní. Celkový poměr forem s not any k formám s no je však ve prospěch forem s no, které značně převažují nad formami s not any i v běžně mluveném jazyce. Převaha tvarů s no nad tvary s not any vyplývá z výše uvedených pravidel a tendencí: věty se záporným kvantifikátorem, který stojí v preverbální pozici (především podmětem), mají pouze tvar s no; formy not any se neužívá, stála-li by tato slova v bezprostředním sousedství. Podmínky pro tento slovosled skýtají slovesa be a have, která mají vysokou frekvenci. Věty jako There's no hope. Není naděje. There's no hurry. Není naspěch. It's no good (use). Nemá to cenu (je to zbytečné). I've no idea. Nemám ponětí apod. se vyskytují převážně v této formě.

Poznámka 1: Výrazům řady any v záporných větách odpovídají v kladných větách výrazy řady some (viz 4.72.13), srov. They will send someone to meet you. Pošlou vám někoho naproti. – They won't send anyone to meet you. Nepošlou vám nikoho naproti. Výskyt různých forem v kladných a záporných větách zahrnuje vedle some / any též already / yet, still / any more (any longer), too / either (viz 13.41.22c, pozn. 1). Většina výrazů specifických pro záporné věty se též vyskytuje ve větách tázacích (viz 12.12.1b) a podmínkových (viz 16.23.43).

Poznámka 2: Podobně jako not any / no alternuje either / neither, nor; nor a neither v počáteční pozici působí inverzi, srov. I can't ski, nor can I skate. / I can't ski, (and) neither can I skate. / I can't ski, and skate, either. Neumím lyžovat a bruslit také ne. Formy s neither, nor jsou poněkud knižní, kdežto forma s either je hovorová.

Poznámka 3: Českému v kladné větě odpovídá already, popř. se nevyjadřuje (viz 8.82.21b), kdežto v záporné větě any longer (more) a v otázce yet, srov. He has already come. Už přišel. – He hasn't come any more. Už nepřišel. – Has he come yet? Přišel už?

Poznámka 4: Výrazy řady any se vyskytují po hardly, scarcely, little aj. (viz 12.15.7) a po některých lexikálně záporných slovech (without, deny, reluctant aj., viz 4.72.21).

Poznámka 5: Tendenci ke komplementární distribuci v kladných a záporných (nebo tázacích) větách pozorujeme též u much, many – a lot, far – a long way, long – a long time, viz 4.74.