13.13.3 There v postavení podmětu

There v postavení podmětu je konstitutivní větný člen vět existenciálních a existenciálně-lokativních (viz 12.21.4). Od adverbiálního there se liší redukovanou výslovností a ztrátou místního významu. Srovnej there comes our bus [ʹðɛə ʹkʌmz auə ʹbʌs] támhle přijíždí náš autobus (adverbiální there) – there's a bus on weekdays [ðəz ə ʹbʌs ɔn ʹwiːkdeiz] ve všední dny jezdí autobus (podmětové there). Funkční odlišnost adverbiálního a podmětového there je zřejmá z možnosti výskytu obou v téže větě, např. There are some quite ordinary trees there, and some real grass. (Raverat 69–70) Jsou tam docela obyčejné stromy a skutečná tráva.
Pro podmětové chápání there svědčí jeho opakování v krátkých odpovědích a tázacích dovětcích: Is there any news?No, there isn't. Je něco nového? – Ne, není. There's no pleasing him, is there? Člověk se mu nezachová, že?
There může fungovat jako sekundární podmět vazeb infinitivních a gerundiálních: I don't want there to be any misunderstanding. Nechci, aby došlo k nějakému nedorozumění. I was surprised at there being so little traffic. Byl jsem překvapen, že je tak malý provoz.
Sloveso má tvar podle vlastního postponovaného podmětu, srov. There was a very high flood in February 1795. (Raverat 43) V únoru r. 1795 byly velmi velké záplavy. There were railings along the road leading to the bridge. (Raverat 44) Podle silnice vedoucí k mostu bylo zábradlí.

Poznámka 1: V běžně mluveném jazyce se projevuje tendence užívat po there pouze singuláru, např. there's some people coming after lunch po obědě přijdou nějací lidé.

Poznámka 2: There bývá někdy chápáno nikoliv jako předběžný podmět, nýbrž jako předrážka, fixní formule. V tomto pojetí má věta pouze jeden (vlastní) podmět.

There má specifickou funkci také na rovině aktuálního členění větného, neboť je prostředkem, který umožňuje postverbální postavení podmětu. Toto postavení je ve shodě se stupněm výpovědní dynamičnosti vlastního podmětu, který je v existenciálních větách zpravidla kontextově nezapojený a má vyšší stupeň výpovědní dynamičnosti než sloveso. There tak indikuje příslušnost vlastního podmětu k rematické části věty. Tomu odpovídají české ekvivalenty, v nichž there nemá explicitní protějšek, avšak sloveso stojí před podmětem, srov. There was only bread-and-butter and milk for tea. (Raverat 54) K svačině byl jen chleba s máslem a mléko.
Rematický charakter vlastního podmětu po there se projevuje nejen postverbální pozicí, ale často též ve výrazech, které ho doprovázejí. Vlastní podmět po there mívá singulativní člen neurčitý vyjadřující novost, neznámost (viz 3.32.3) nebo je modifikován kvantifikátory (many, some, no, číslovkami apod.), které samy o sobě nesou značný stupeň výpovědní dynamičnosti. Např. there used to be a gallows on the crest of the hill nahoře na kopci bývala šibenice. There had never been many real friends in the neighbourhood. (Raverat 139) V sousedství nikdy nebylo mnoho opravdových přátel. There is nothing particularly surprising about this. (Smith 66) Na tom není nic zvláště překvapujícího.
Určitý podmět však není vyloučen, neboť existenci lze připisovat i něčemu jedinečnému, např. there is always John, of course je tu ovšem vždycky Jan (je možno vždycky počítat s Janem, nezapomeňme na Jana). Nebo jde o určenost anaforickou, např. For instance, there were the river picnics. (Raverat 108) Například se pořádaly ty pikniky u řeky (o kterých už byla řeč). Určitá determinace bývá ve výčtech, např. Coming into Canterbury, I loitered through the old streets... There were the old signs, the old names over the shops, the old people serving in them. (Dickens, David Copperfield 640). Po příjezdu do Canterbury jsem se toulal po starých ulicích... Byly tu staré vývěsní štíty, stará jména nad krámy, staří lidé, kteří v nich obsluhovali.

Poznámka: Ve větách typu there was the sound of a whistle (bylo slyšet hvizd píšťalky) je člen určitý podmíněn následující atributivní předložkovou vazbou, která je vlastním nositelem prvku novosti.

Vlastní podmět je často postmodifikován.
(a) Větou vztažnou, např. There were some problems which I never solved in all my youth. (Raverat 112) Byly některé problémy, které jsem v celém svém mládí nevyřešila. There are people who tend to believe everything they read. (Fraser 108) Jsou lidé, kteří mají sklon věřit všemu, co čtou.
Zvláštností vztažných vět po podmětu předjímaném pomocí there je možnost vypuštění vztažného zájmena. Tato vazba se vyskytuje v běžně mluveném jazyce, např. There's only one thing beats me. (Adams 78) Jen jedno mi nejde na rozum. (Viz 16.22.21b.)
(b) Postmodifikace přítomným příčestím: There was another strip of garden running along the river bank. (Raverat 40) Kolem řeky se táhl další pruh zahrady. In the scientific approach, there are three stages leading up to explanation. (Mackay 10) Ve vědeckém přístupu jsou tři stadia vedoucí k vysvětlení. (Viz 12.21.4e.)
(c) Postmodifikace infinitivem a jinými prostředky: Of course, there were things to worship everywhere. (Raverat 142) Samozřejmě všude bylo co zbožňovat (všude byly věci k zbožňování). There is a strong tendency for height and weight to increase together. (Mackay 28) Je silná tendence, aby výška a váha vzrůstaly společně. There are many exceptions to this general rule. Z tohoto obecného pravidla je mnoho výjimek. There are two possible ways of answering this question. (Smith 76) Na tuto otázku je možno odpovědět dvojím způsobem. There is therefore a risk that some parts of this book will prove rather hard going. (Smith 12) Je proto riziko, že některé části této knihy se ukáží být dost obtížnými.
Mimo vazbu se slovesem be se there vyskytuje i s jinými intranzitivními slovesy vyjadřujícími různé formy existence nebo objevení se na scéně, např. exist existovat, remain zůstat, live žít, stand stát, lie ležet, hang viset, arrive, come přijít, přijet, enter vstoupit, go jít, appear objevit se, emerge vynořit se, happen, occur stát se, přihodit se, (a)rise vzniknout, come into being / into existence vzniknout, develop vyvinout se, grow růst aj. Např. Next door to us, at the Hermitage, there lived a lady who had eight servants, a little dog, two horses, a carriage, a coachman and a footman. (Raverat 82) Vedle nás, v Poustevně, žila paní, která měla osmičlenný personál, pejska, dva koně, kočár, kočího a lokaje. There still exists a diary, written in 1797–9, about the management of children, by my greatgrandfather. (Raverat 154) Ještě existuje deník, napsaný v letech 1797–9, o výchově dětí, od mého pradědečka.
Na rozdíl od vazby se slovesem be, v níž má there též funkci sémantickou (je konstitutivním prvkem větného typu existenciálního a existenciálně-lokativního, viz 12.21.4a, b), there s těmito slovesy pouze umožňuje postverbální postavení vlastního podmětu ve shodě se základním rozložením výpovědní dynamičnosti. Stojí-li v čele věty adverbiální určení, je možno there vynechat. Věta má pak zcela obdobnou strukturu a slovosled jako odpovídající věta česká, srov. On the wall (there) hangs a water-colour. Na stěně visí akvarel. On the hill (there) stands an old abbey. Na kopci stojí staré opatství.
Jak v případě obligatorního užití (nepředchází-li adverbiální určení, např. there remains little to add zbývá málo dodat), tak v případě fakultativního užití je there s jinými slovesy než be knižní. V běžně mluveném jazyce bývá místo těchto sloves be, popř. jiná konstrukce, srov. there's an old abbey on the hill, there were sheep grazing on the hillside apod.