9.31.11

Lokalizace, při níž orientující se subjekt a prostorový orientátor jsou obráceni některou částí k sobě.
against = o, u, na (kde): He was leaning against the wall. Opíral se o zeď. The writing desk stood against the wall. Psací stůl stál u zdi. Against the dark background. Na tmavém pozadí. – proti (kudy): It's difficult to swim against the river. Je obtížné plavat proti proudu řeky. – o, do (kam): I hit my head against a wall. Uhodil jsem hlavou o zeď. The rain beat against the windows. Déšť bil do oken.
opposite (to) = naproti (kde): Neil was sitting opposite Dr Davis. Neil seděl naproti doktoru Davisovi. – (kam): He sat down opposite to her . Posadil se naproti ní.

Poznámka: U předložky opposite (to), na rozdíl od against, jde spíše o význam „obrácení obdobnými částmi k sobě“.