15.13.22

Infinitivní vazby po slovesech acknowledge uznat, admit připustit, announce oznámit, assume, suppose předpokládat, believe věřit, domnívat se, mít za to, consider považovat, declare, proclaim, pronounce prohlásit, guess hádat, find najít, shledat, hold považovat, judge soudit, prove dokázat, prokázat, report ohlásit, show ukázat, suspect podezírat, think myslit, take považovat, warrant zaručit aj. Infinitivní vazba po těchto slovesech obsahuje většinou jen sloveso be, které je obvykle fakultativní, např.: They declared him (to be) a traitor. Prohlásili ho za zrádce. I hold them (to be) responsible. Myslím (soudím), že jsou za to zodpovědni. I judge him (to be) about fifty. Soudím, že mu je asi padesát. No one would believe her to be the mother of five children. Nikdo by nevěřil, že je matkou pěti dětí. One would suppose him to be past the age of such follies. Člověk by předpokládal, že už překročil věk takového bláznovství.
Stejně jako u předchozí skupiny člen před infinitivem je jen konatel infinitivního děje, nikoliv předmět nadřazeného slovesa. Svědčí o tom skutečnost, že některá z těchto sloves nepřipouštějí životný předmět, srov. *I assume, suppose, declare, proclaim, pronounce, prove, think him. *Předpokládám, prohlašuji, dokazuji, myslím ho. Pokud se životný předmět vyskytuje, je spojen s jiným významem, srov. I admit him to be clever. Připouštím, že je chytrý. – I admitted him (into the house). Vpustil jsem ho (do domu). We found him to be very sociable. Zjistili jsme, že je velmi společenský. – We found him (at home). Našli jsme ho (doma). We consider him to be suitable for the job. Považujeme ho za vhodného pro tu práci. – We are considering him. Uvažujeme o něm.
Od sloves předcházejícího typu se tato slovesa liší tím, že většinou nepřipouštějí samotný infinitivní předmět; zatímco slovesa typu want, expect apod. konatele infinitivního děje, je-li totožný s jejich podmětem, obligatorně vypouštějí, srov. I expect to be back in a week – I expect that I shall be back in a week (očekávám, že se vrátím za týden), u těchto sloves musí být totožný konatel vyjádřen reflexivním zájmenem, např. I believe myself to be an impartial observer. Domnívám se, že jsem nezaujatý (nestranný) pozorovatel. They do not hold themselves (to be) responsible. Nepovažují se za odpovědné. He declared himself to be innocent. Prohlásil, že je nevinný.

Poznámka: Prove se samotným infinitivem se chová jako spona: He proved (to be) trustworthy. Ukázal se důvěryhodným. Vedle toho existuje i vazba reflexivní, jež ukazuje příbuznost se slovesy této skupiny: He proved himself (to be) trustworthy. Ukázal se důvěryhodný.

Jiný společný rys těchto sloves je alternace infinitivní vazby s větou vedlejší s that: I admit that he is clever. Připouštím, že je chytrý. They declared that he was a traitor. Prohlásili, že je zrádce. I hold (the view) that they are responsible. Mám za to, že jsou (za to) odpovědni. No one would believe that she is the mother of five children. Nikdo by nevěřil, že je matkou pěti dětí.

Poznámka: Okrajově patří k této skupině i slovesa appoint jmenovat, choose vybrat, elect zvolit, která připouštějí fakultativní užití slovesa be, např. They appointed Mr Brown (to be) a member of the Editorial Board. Jmenovali pana Browna členem redakční rady. Infinitiv zde však nealternuje s vedlejší větou s that.