8.72 Slovesa dynamická a nedynamická

Z hlediska dynamičnosti slovesného děje se anglická slovesa dělí na dynamická, označující děje, činnosti a procesy, a nedynamická, vyjadřující stavy, vztahy a postoje.
Mezi dynamickými slovesy lze vyčlenit děje a činnosti, které lze přímo pozorovat, např. move pohybovat (se), hurry spěchat, tremble chvět se, play hrát (si), walk kráčet, carry nést, laugh smát se, try snažit se apod.; mentální procesy jako think (about, over), wonder (about), puzzle (over) přemýšlet, consider uvažovat, guess hádat, count, calculate počítat apod.; rozvíjející se děje a činnosti, popř. změny stavu, např. develop vyvíjet se, grow růst, increase zvětšovat (se), improve zlepšovat (se), change měnit (se), deepen prohloubit (se), mature dospívat apod.; slovesa vyjadřující děj, jehož jednotlivé akty mají krátké trvání (slovesa momentánní), např. bang bouchnout, hop poskakovat, jump skákat, stab bodnout, prick píchnout, sting uštknout, tap ťukat, klepat, knock klepat, srazit, strike, hit udeřit, fling mrštit, interrupt přerušit, drop upustit, kick kopnout, crash zřítit se apod.; a četné další sémantické podtřídy, které se v anglickém slovesném systému zvlášť neprojevují.
K nedynamickým slovesům patří slovesa vyjadřující tělesné stavy, např. feel cítit, hurt, ache bolet, itch svrbět; slovesa smyslového vnímání see vidět, hear slyšet, smell cítit (čichem), taste chutnat, feel cítit (hmatem); slovesa označující intelektuální, volní a citové stavy, postoje a reakce, např. know vědět, understand rozumět, believe věřit, doubt pochybovat, hope doufat, think myslet, suppose předpokládat, imagine představit si, regard (as), consider považovat (za), regret litovat, appreciate oceňovat, remember pamatovat si, vzpomenout si, realize uvědomit si, want chtít, wish přát si, need potřebovat, intend, mean mít v úmyslu, like mít rád, prefer dávat přednost, love milovat, fancy mít zálitu (v), mít rád, favour přát (čemu), care stát, dbát (oč), adore zbožňovat, hate nenávidět, dislike nemít rád, detest ošklivit si, abhor hnusit si, miss postrádat, fear bát se, mind vadit apod.; dále slovesa označující vztahy a stavy mimo lidský subjekt nebo které se ho dotýkají z vnějšku, např. contain obsahovat, include zahrnovat, comprise obsahovat, zahrnovat, involve zahrnovat, consist skládat se, constitute vytvářet, concern týkat se, mean, signify znamenat, matter záležet (na čem), fit hodit se, padnout, equal rovnat se, measure měřit (= mít míru), weigh vážit (= mít váhu), cost stát (o ceně), last trvat, suffice stačit, exceed přesáhnout, surpass přesáhnout, owe dlužit, own vlastnit, possess mít, vlastnit, belong náležet, differ lišit se, resemble podobat se, depend záviset, extend táhnout se, rozprostírat se, lack scházet, postrádat, nemít, result mít za následek, deserve zasloužit si aj.
Některá slovesa patří k oběma třídám, tak think ve významu „myslet“ je nedynamické, ve významu „přemýšlet“ dynamické, podobně consider „považovat (za)“ je nedynamické, „uvažovat“ dynamické, wonder „divit se“ je nedynamické, „přemýšlet“ dynamické, puzzle „zmást“ je nedynamické, „přemýšlet“ dynamické, weight, measure „mít váhu/míru“ nedynamické, „(z)vážit“, „(z)měřit“ dynamické aj.
Pokud jde o vztahy mezi (a)teličnosti a (ne)dynamičností, dynamická slovesa zahrnují jak slovesa telická, např. change změnit (se), improve zlepšit (se), take vzít, fall padat, drop upustit, throw hodit aj., tak slovesa atelická, např. teach učit, study studovat, wash umývat (se), fly letět apod., jakož i slovesa, jejichž teličnost či ateličnost závisí na doplnění, např. telické write a book, atelické write. Nedynamická slovesa jsou většinou atelická, avšak některá jsou telická, např. recognize poznat, grasp, understand, get pochopit, discern rozlišit; i u těchto sloves hraje úlohu typ doplnění, srov. atelické suffer from frequent headaches trpět častým bolením hlavy a telické suffer a blow utrpět ránu, podobně I know him well znám ho dobře – I knew him at once poznal jsem ho ihned.

Poznámka: Zvláštní skupinu, kterou nelze vymezit jen sémanticky, tvoří slovesa performativní. Jsou to slovesa, jejichž děj, pokud jich je užito v 1. os. singuláru prézentu, se realizuje jejich vyřčením nebo napsáním. Performativní výrok lze explicitně jako takový označit pomocí hereby tímto: I herby promise that… Tímto slibuji, že… Performativní slovesa jsou verba dicendi v širokém slova smyslu, např. I agreee souhlasím, I admit připouštím, I beg prosím, I bet sázím se, I call nazývám, I consent souhlasím, I declare prohlašuji, I demand žádám, I deny popírám, I forbid zakazuji, I insist trvám (na něčem), I refuse odmítám, I object namítám, I promise slibuji, I request (zdvořile) žádám, I suggest navrhuji, I warn varuji, I apologize omlouvám se apod., např. I declare the meeting closed prohlašuji schůzi za skončenou, I name this ship The Invincible jmenuji tuto loď Neporazitelnou (při spouštění lodi na vodu) apod. Performativní slovesa netvoří průběhovou konjugaci (viz 8.82.22). V jiné než 1. osobě nejde o performační akt, nýbrž o referování o tom, co dělá (dělala) jiná osoba: he warned me varoval mě.

Sémantická třída slovesná ovlivňuje účast slovesa v temporálních, temporálně-vidových a modálních kategoriích. Slovesný význam ovlivňuje možnost tvořit průběhovou konjugaci (viz 8.82.22), imperativ (viz 8.83.2) a kombinovatelnost s modalitou dispoziční (viz 8.44).