15.17.71

Není-li vyjádřen, může být totožný s řídícím substantivem (nezávisle na tom, zda je řídící substantivum zároveň podmětem nadřazeného slovesa či nikoliv), např. The first player to score was Hudson. První hráč, který vstřelil branku, byl Hudson. The next train to stop at Mickleham goes at ten-thirty. Další vlak, který staví v Micklehamu, jede v 10.30. – I asked about the next train to stop at Mickleham. Ptal jsem se na příští vlak, který staví v Micklehamu.
Často je nevyjádřený konatel infinitivního děje totožný s podmětem nadřazeného slovesa, např. He has a tendency to exaggerate. Má sklon přehánět. I have no time to spare. Nemám času nazbyt. Jde-li v tomto případě o atributivní infinitiv od tranzitivního slovesa, obě slovesa, nadřazené i infinitiv, mají společný nejen podmět, ale i předmět, přičemž oba tyto členy jsou vyjádřeny jen jednou, a to u nadřazeného slovesa: One needs someone to lean on in grief. Člověk (podmět nadřazeného slovesa) potřebuje někoho (předmět nadřazeného slovesa), o koho (předmět infinitivního děje) by se (člověk = konatel infinitivního děje) v zármutku opřel. Podobně I must buy some magazines to read on the journey. Musím si koupit nějaké časopisy, abych měl na cestě co číst.
Nevyjádřený konatel infinitivního děje je mnohdy vágní. Může být všeobecný, avšak i jako takový může zahrnovat mluvčího, a/nebo posluchače, popř. podmět nadřazeného slovesa. Např. The obstacles to be overcome are formidable. Překážky, které je nutno překonat (všeobecný činitel) / které musíme / musíte překonat (mluvčí a/nebo posluchač), jsou velmi těžké. Podobně He is not a man to underestimate. Není to člověk, kterého by bylo možno / kterého bychom mohli / byste mohli podceňovat. The most convenient time to go is Saturday morning. Nejvhodnější doba odjezdu (všeobecně / pro nás / pro vás) je sobota dopoledne. U atributivního infinitivu od tranzitivního slovesa je řídící substantivum předmět slovesného děje.