6.3 Vztah adjektiva k adverbiu

Morfologicky nejblíže k adjektivu stojí adverbium, které podléhá stejné formální obměně, stupňování, a navíc není často odlišeno svou formální strukturou. Četná adverbia nemají adverbiální sufix, např. then pak, often často, soon brzo, here zde, there tam aj., některá adverbia mají stejnou formu jako adjektiva, např. long dlouho, dlouhý, fast rychle, rychlý, late pozdě, pozdní, near blízko, blízký aj., a nejběžnější adverbiální sufix -ly není sufix výlučně adverbiální, nýbrž též adjektivní, srov. sufficiently dostatečně, obviously zřejmě – lonely osamělý, friendly přátelský, cowardly zbabělý. V důsledku toho četná slova na -ly představují jak adjektivum, tak adverbium, např. kindly laskavý, laskavě, early časný, časně, weekly týdenní, týdně, daily denní, denně, likely pravděpodobný, pravděpodobně aj. Rozlišení adjektiva a adverbia se tedy v angličtině často zakládá na jejich syntaktických funkcích. Adverbium má funkci příslovečného určení, v kteréžto funkci se adjektivum nevyskytuje. Výskyt adverbia (konvertovaného v adjektvium, viz 2.24) v atributivní funkci je výjimečný (např. the then director tehdejší ředitel). Adverbium modifikující predikaci se vyskytuje pouze po slovesech plnovýznamových, srov. the change appeared gradually (ta) změna se projevila postupně (plnovýznamové sloveso s adverbiálním určením způsobu) – the change appeared (to be) gradual (ta) změna se ukázala (být) postupnou (sponové sloveso s adjektivním doplněním). Proto je adverbium vyloučeno po slovese seem zdát se, které má pouze funkci spony: it seemed feasible zdálo se to proveditelné, ale nikoliv *it seemed then tehdy se to zdálo.

Poznámka: Po slovesech feel cítit, smell vonět, páchnout, taste chutnat, mít chuť, look vypadat, sound znít, mají-li nekonatelský podmět, je normální tvar adjektiva, což svědčí o sponové povaze tohoto typu užití: she felt weak cítila se slabá, the coffee smells/tastes good (nice) ta káva dobře (příjemně) voní/chutná, she looked haggard vypadal přepadle (strhaně), it doesn't sound bad nezní to špatně. Po feel a smell se vyskytuje též adverbium v případech jako he felt the insult keenly ta urážka se ho silně dotkla, the room smelt strongly of disinfectant místnost byla silně cítit desinfekcí.