13.22.11 Přísudek intranzitivní (viz 12.22.11)

S intranzitivní predikací bez adverbiálního určení se setkáváme ve větách vyjadřujících obecnou charakteristiku, např. birds fly ptáci létají, dogs bark psi štěkají, all men must die všichni lidé musí zemřít, jakož i ve větách vyjadřujících jednotlivé události, např. the patient is recovering pacient se zotavuje, she sighed vzdychla, the moon was rising měsíc vycházel apod.
Intranzitivní predikace častěji obsahuje adverbiální určení (fakultativní nebo obligatorní, viz 12.22.12). Intranzitivní predikace s určením způsobu má někdy vedle sebe alternativní způsob vyjádření pomocí predikace sponové nebo quasitranzitivní. Tento způsob vyjádření je pro angličtinu charakteristický, v češtině je buď řídký nebo vůbec schází. Např. he rises early – he is an early riser vstává časně, he learns fast – he is a fast learner učí se rychle, he eats a lot jí hodně – he is a big eater je velký jedlík, she sighed deeply – she drew a deep sigh zhluboka vzdychla aj.

Poznámka: Typ he is a fast learner, an early riser je omezen na vyjadřování obecné charakteristiky. Jde-li o popsání jednotlivé události, nemůže intranzitivní typ nahradit, srov. she rose early because she couldn't sleep vst(áv)ala časně, protože nemohla spát – she was an early riser because she didn't sleep well vstávala (pořád, pravidelně) časně, protože špatně spala.

Intranzitivní predikace vytvářejí následující podtypy:
(a) Intranzitivní predikace obsahující vlastní intranzitiva (intranzitiva tantum), která nepřipouštějí žádnou tranzitivní vazbu, např. the boy ran away chlapec utekl, the chair fell over židle se převrhla. But aims differs. (Christophersen 29). Ale cíle se liší. The cyclist vanished from sight. Cyklista zmizel z dohledu.
(b) Intranzitivní predikace obsahující sloveso z hlediska tranzitivity neutrální (viz 8.62.2), např. the water is boiling voda se vaří (srov. to boil water vařit vodu), the meeting ended schůze skončila (srov. to end the meeting skončit schůzi). V češtině je intranzitivní predikace od tranzitivní většinou odlišena.
(c) Typ I never eat between meals nikdy nejím mezi hlavními jídly, he teaches at grammar school vyučuje na gymnáziu, that dog bites ten pes kouše. Tento typ lze označit jako pseudointranzitivní, neboť slovesa této skupiny jsou sémanticky tranzitivní, slovesný děj vyžaduje účastníka, který je jím zasažen.
Od předchozího typu intranzitivity se tento typ liší tím, že předmětové substantivum nemůže být podmětem (aniž se aktivum nahradí pasivem), srov. they drink wine at meals pijí k jídlu víno / *wine drinks at meals (pouze wine is drunk at meals) – they close shops at six zavírají obchody v šest / shops close at six obchody (se) zavírají v šest.
(d) Typ he shaves every day holí se každý den. Také zde jde o vynechání předmětu primárně tranzitivního slovesa, avšak od předcházejícího typu se liší tím, že vynechaný předmět může být reflexivní. Intranzitivní vazba je tedy inherentně dvojznačná. Buď jde o pseudointranzitivitu (vypuštění nereflexivního předmětu) jako u typu (c), srov. he shaves (customers) every day except Sundays holí (zákazníky) každý den kromě neděle, nebo o implikovanou reflexivitu (vypuštění reflexivního předmětu): he shaves (himself) every day holí se každý den. Intranzitivita implikující reflexivitu je omezena na malý počet sloves v zásadě odpovídajících českým reflexivům vlastním (viz 8.84.21c).
(e) Typ the clothes washed prádlo se pralo, he doesn't frighten easily nepoleká se snadno, I bruise easily snadno se mi dělají modřiny, crackers alone eat very dry krekery samotné jsou suché, this pipe smokes well tahle dýmka se dobře kouří. Od předcházejících typů se liší tím, že podmět je transponovaný předmět, srov. to wash clothes, to frighten someone, to bruise someone, to eat crackers, to smoke a pipe (viz 13.14, 8.84.21b, 12.22.12d).

Poznámka: Důvody, proč typ the clothes washed odlišujeme od typu (b) the door opened, jsou jednak omezenost typu the clothes washed na některá akční slovesa, jednak omezenost konstrukce, pokud jde o syntaktické okolí. Tak je the clothes are washing prádlo se pere, ale nikoliv *clothes wash every month (pouze clothes are washed...) prádlo se pere každý měsíc. Podobně není *when are the clothes going to wash? (pouze to be washed).