13.13.2 Podmět realizovaný zájmenem it

U podmětového it lze rozlišit několik různých funkcí.
Jako ostatní zájmena 3. osoby má it funkci deiktickou a anaforickou. Deiktické it odkazuje na nějaký jev mimojazykové skutečnosti (neživotný předmět nebo živočicha), např. Is it (that / this) your suitcase? Je to (to / tamto / tohle) váš kufr? Při odkazování na více předmětů je v tomto případě na rozdíl od češtiny plurálový tvar, srov. Are they (those / these) your suitcases? Jsou to (to / tamto / tohle) vaše kufry?
Od deiktického it je třeba lišit it situační, které je neměnné, např. it's father to je tatínek (slyšíme-li nějaký zvuk naznačující příchod očekávané osoby), it's the boys to jsou chlapci.
V anaforické funkci it zastupuje dříve uvedené substantivum označující neživotnou entitu nebo nižšího živočicha nebo odkazuje na část věty, popř. celou předcházející větu, např. be careful with the typewriter, it's quite new buďte s psacím strojem opatrná, je úplně nový. I changed for dinner but it (= changing for dinner) was really unnecessary. Převlékla jsem se k večeři, ale bylo to vlastně zbytečné.
Zcela formálním elementem je it v časových, atmosférických a prostorových údajích (viz 12.21.31 a 12.31.11a), např. it is early / late je brzo / pozdě. It had turned chilly. (Adams 78) Ochladilo se. Soon it grew dark. (Adams 144) Brzy se setmělo.
Konečně it zaplňuje místo podmětu v případech, kdy je vlastní podmět infinitivní (řidčeji gerundiální) nebo větný v extrapozici za slovesem (viz 12.21.32) (anticipační it). Např. It was better not to invite too many important people at the same time. (Raverat 78) Bylo lépe nezvat příliš mnoho důležitých lidí zároveň. It is appropriate that the first volume should be about the theory. (Smith 10) Je náležité, aby byl první svazek o teorii. V hovorovém jazyce it též anticipuje gerundium, např. It's no good bothering about it. (Raverat 52) Nemá smysl dělat si s tím starosti.

Poznámka: Deiktické, anaforické a anticipační it se neomezuje na funkci podmětu, nýbrž se vyskytuje též ve funkci jiných větných členů, především předmětu.