12.15.4 Záporné věty s kvantifikátory

Obsahuje-li záporná věta kvantifikátor, její význam se liší podle toho, jaký je vzájemný vztah mezi kvantifikátorem a negací. Kvantifikátor může být záporu podřízen, a potom je v dosahu jeho působnosti, nebo zůstává záporem nedotčen. Přitom i sloveso může stát v dosahu i mimo dosah negace.
V záporných větách obecné platnosti stojí jak sloveso, tak všechny kvantifikátory v dosahu negace (viz 12.15.3). Jde o popření celkové, týkající se všech případů bez výjimky. V tomto smyslu kladné větě s obecným kvantifikátorem řady every, all odpovídá záporná věta s kvantifikátorem řady no, popř. not any, srov. He told me all. Řekl mi všechno. – He told me nothing. / He didn't tell me anything. Neřekl mi nic. Everybody laughed. Všichni se smáli. – Nobody laughed. Nikdo se nesmál. She is always late. Vždycky chodí pozdě. – She is never late. Nikdy nepřijde pozdě.
Také kvantifikátory řady some, pokud jsou v dosahu negace, tj. v záporných větách obecné platnosti, odpovídají kvantifikátorům řady any (viz 12.15.3), alternujícím s výrazy s no (obligatorním v preverbálním postavení), srov. korespondenci ně-/ni- v češtině: He forgot something. Zapomněl něco. – He didn't forget anything. / He forgot nothing. Nic nezapomněl. (Nikoliv *He didn't forget something. *Nezapomněl něco.) I've seen it somewhere. Někde jsem to viděl. – I haven't seen it anywhere. / I've seen it nowhere. Nikde jsem to neviděl. (*I haven't seen it somewhere. *Neviděl jsem to někde.) Somebody laughed. Někdo se smál. – Nobody laughed. Nikdo se nesmál. (*Anybody didn't laugh.)
Kvantifikátory řad every, all a some však nejsou ze záporných vět vyloučeny. Vyskytují se se záporem částečného dosahu.
Jak v češtině, tak v angličtině záporné věty s kvantifikátory řady every, all zpravidla vyjadřují zápor členský: zápor se týká pouze kvantifikátoru, nikoliv celé věty, tj. sloveso je mimo dosah negace, srov. I haven't told you all. Neřekl jsem vám všechno (něco jsem vám řekl, ale ne všechno). I can't do everything myself. Nemohu udělat všechno sám (něco mohu udělat sám, ale ne všechno). All girls are not vain. Všechny dívky nejsou marnivé (některé dívky jsou marnivé, některé ne).
V řídkých případech vyjadřuje záporná věta s kvantifikátorem řady every, all zápor větný, tj. sloveso je v dosahu negace a věta má stejný význam, jako kdyby obsahovala kvantifikátory řady no. Záporné věty s univerzálními kvantifikátory řady every, all jsou tedy dvojznačné: All boys didn't obey the order. Všichni chlapci neuposlechli rozkazu. (1) Někteří chlapci rozkazu uposlechli, někteří neuposlechli; (2) Žádný z chlapců rozkazu neuposlechl. S touto dvojznačností se setkáváme pouze v psaném jazyce, v mluvené řeči je záporná věta obecné platnosti (význam 2) jednoznačně indikována přízvukem a intonací (intonačním centrem s klesavým tónem na kvantifikátoru a nízkým rovným tónem v ostatní části věty): ALL boys didn't obey the order (= All boys disobeyed the order / None of the boys obeyed the order).
Always
v záporné větě obecné platnosti stojí před záporem: He ALWAYS doesn't speak to the point. = He never speaks to the point. Nikdy nemluví k věci. Věta s always v tomto postavení může vyjadřovat i zápor členský, je-li přízvuk na slovese. Naproti tomu always v postavení za záporem zpravidla vyjadřuje zápor členský: He doesn't always speak to the point. Nemluví vždycky k věci.
Kvantifikátory řady every, all se v záporných větách obecné platnosti vyskytují zřídka. Pravidelným prostředkem jsou v těchto větách kvantifikátory řady no.
Kvantifikátory řady some se vyskytují v záporných větách, v nichž je dosah negace omezen na sloveso. Kvantifikátor je mimo dosah negace (jinak by byla forma s any). Věta má platnost popření částečného (podobně jako věty s členským záporem u kvantifikátorů řady every, all), např. Some of the invitations were not delivered in time. Některé pozvánky nebyly doručeny včas. I didn't understand something you said. Nerozumněl jsem něčemu, co jste říkal.
Vztah výrazů řady some k výrazům řady any je v záporných a tázacích větách různý. Zatímco význam tázací věty je v podstatě stejný, ať obsahuje some nebo any (liší se pouze předpoklad mluvčího, pokud jde o odpověď, viz 12.12.1b, c), význam záporné věty se some a any se liší, srov. Did you know any of the answers? Did you know some of the answers? Věděl jste některé odpovědi? – I didn't know any of the answers. Žádné odpovědi jsem nevěděl. – I didn't know some of the answers. Některé odpovědi jsem nevěděl.
Také kvantifikátory many, much (mnoho) mohou stát mimo dosah záporu, takže význam „mnoho“ zůstává nedotčen. S tímto případem se nejčastěji setkáváme, stojí-li kvantifikátor v podmětu (tj. před záporem), např. Many boys didn't obey the order. Mnoho chlapců rozkazu neuposlechlo (= Many boys disobeyed the order). Much of what they are doing is not appreciated. Mnoho z toho, co dělají, se neoceňuje (There is much that is not appreciated). Stojí-li kvantifikátor za záporem, může též jít o zápor členský, tj. zápor se týká jen kvantifikátoru: not many, not much. Proto pasivum věty, která má v aktivu u podmětu many / much, např. The order was not obeyed by many boys (Rozkazu neuposlechlo mnoho chlapců), významově aktivní větě zcela neodpovídá, neboť vedle významu odpovídajícího větě aktivní má též význam The order was obeyed by few (not many) boys.
Tato interpretace, tj. členský zápor omezený na kvantifikátor, je při postavení kvantifikátoru za záporem obvyklá, srov. I haven't read many books on the subject. Nečetl jsem o tom předmětu mnoho knih (četl jsem málo knih). He didn't show much interest. Neprojevil velký zájem (projevil malý zájem). Je-li kvantifikátor mimo dosah záporu, je vytčen intonačním centrem: I haven't read MANY books on the subject (= There are many books on the subject that I haven't read). Nečetl jsem o tom předmětu MNOHO knih. (Dosah záporu v těchto případech závisí nejen na vzájemném postavení záporu a kvantifikátoru, nýbrž i na přízvukové a intonační struktuře, která ještě v tomto směru nebyla plně prozkoumána.)
Také záporné věty s určitými kvantifikátory jsou podle dosahu záporu víceznačné, např. She didn't type three letters. (1) Nenapsala tři dopisy (např. v kontextu „udělala všechno, jenom nenapsala tři dopisy“); (2) Nenapsala ani tři dopisy (tj. méně než tři dopisy, např. v kontextu „za celé dopoledne nenapsala ani tři dopisy“); (3) Nenapsala tři dopisy (= napsala jiný počet, např. v kontextu „nenapsala tři dopisy, nýbrž dva / pět atd.“). V posledním případě je na číslovce intonační centrum. Význam (2) je v češtině rozlišen pomocí ani: It didn't take her five minutes. Netrvalo jí to ani pět minut. He hasn't half your knowledge. Nemá ani polovinu vašich znalostí. Číslovku one v tomto významu často nahrazuje neurčitý člen: He didn't say a word. Neřekl ani slovo. She didn't shed a tear. Neuronila ani slzu.