3.22.2 Abstrakta: činnost, vlastnost, stav – jednotlivý projev

U abstrakt nepočitatelné substantivum označuje činnost, vlastnost, stav apod. jako takové, kdežto počitatelné substantivum jejich jednotlivý projev, např. life život (a man full of life muž plný života – many needlessly lost lives mnoho zbytečně ztracených životů), death smrt, úmrtí (a fate worse than death osud horší než smrt – There have been several deaths from drowning here this summer. Letos zde bylo několik úmrtí utonutím), fact fakt, skutečnost (These facts show that... Tato fakta ukazují, že... – The story is founded on fact Příběh se zakládá na skutečnosti), virtue ctnost (virtue is its own reward ctnost je svou vlastní odměnou – patience is a virtue trpělivost je ctnost), thought myšlení, myšlenka (scientific thought vědecké myšlení, act without thought jednat bezmyšlenkovitě – she kept her thoughts to herself nechala si své myšlenky pro sebe), language jazyk (language is a means of communication jazyk je prostředek dorozumění – learn a foreign language/foreign languages učit se cizí jazyk(y), noise hluk (don't make so much noise/such a loud noise nedělej tolik hluku/takový hluk – what are those strange noises? co jsou ty divné zvuky?), pleasure radost, potěšení (I'll do it with pleasure udělám to s radostí, it's a pleasure to teach her je potěšením ji učit), silence ticho (we listened in silence poslouchali jsme mlčky – there was a sudden silence náhle nastalo ticho), success úspěch (he had great/much success in life měl v životě velký úspěch/mnoho úspěchů – He had an easy and instantaneous success. (Moore 33) Měl snadný a okamžitý úspěch), pain (I didn't feel much pain necítil jsem velkou bolest – a pain in the knee bolest v koleně), detail (don't omit a single detail nevynechte ani jedinou podrobnost – he explained the whole procedure in great detail vysvětlil celý postup velmi podrobně), hope (there's not much hope není moc naděje/velká naděje – don't raise his hopes nevzbuzuj v něm naděje), difference (I can't see much difference nevidím velký rozdíl – there are some differences jsou nějaké rozdíly) aj. Substantiv tohoto druhu je velké množství.
Od češtiny se výrazně liší experience zkušenost, zážitek, které je v angličtině počitatelné jen ve významu „zážitek“, kdežto v češtině je počitatelná i zkušenost, srov. She has too little experience. Má příliš málo zkušeností/malé zkušenosti. – It was a grand experience. Byl to velkolepý zážitek.
Analogický sémantický vztah je i u substantiv s konkrétnějším významem, např. business obchod, podnik (we do not do much business with them příliš s nimi neobchodujeme – he manages three different businesses vede tři různé obchody [podniky]), fire oheň, požár (insurance against fire pojištění proti ohni – forest fires lesní požáry, make a fire zatopit).