15.15.1

S infinitivem se pojí četná adjektiva vyjadřující postoj nebo dispozici k ději, např. afraid (be afraid bát se), anxious dychtivý, angry rozzlobený, ashamed zahanbený, content spokojený, curious zvědavý, eager horlivý, furious zuřivý, glad rád, happy šťasten, impatient netrpělivý, indignant rozhorlený, proud pyšný, sorry (be sorry litovat) aj.; able, capable schopný, apt náchylný, competent kompetentní, fit způsobilý, schopný, ready připraven, hotov, reluctant zdráhavý, willing ochotný aj. K oběma podskupinám se řadí četná minulá příčestí, např. astonished užaslý, bored unuděný, delighted nadšený, disappointed zklamaný, disgusted znechucený, embarrassed na rozpacích, pleased potěšený, surprised překvapený aj.; inclined, disposed nakloněný, disinclined nemající chuť, qualified kvalifikovaný aj. V češtině je proti infinitivu často věta vedlejší.
U první podskupiny je mezi dějem a adjektivem často kauzální vztah, srov. I am glad to be able to help. Jsem rád, že mohu pomoci. Everybody was astonished to see her there. Všichni byli užaslí, že ji tam viděli.
Adjektiva druhé podskupiny mají podobnou funkci jako modální slovesa, např. The meat is not fit to eat. To maso není k jídlu. He was most unwilling to make any alterations. Byl krajně neochoten cokoliv změnit.
Po některých adjektivech infinitivní doplnění alternuje s předložkovou vazbou substantivní, gerundiální a/nebo vedlejší větou s that, např. He is proud to have twin sons. Je pyšný, že má syny dvojčata. – He is proud of having twin sons. He is proud that he has twin sons. He is proud of his twin sons. Je pyšný na své syny dvojčata. You are happy to have congenial work. Jste šťasten, že máte práci, která vám vyhovuje. – You are happy in having / that you have congenial work. I'm delighted to hear of your success. Jsem velmi potěšen, že se doslýchám o vašem úspěchu. – I'm delighted at your success / that you have been successful.
Někdy však mají různé vazby téhož adjektiva různý význam, srov. I was afraid to wake him. Bál jsem se ho vzbudit. – I was afraid of waking him / that I might wake him. Bál jsem se, že ho vzbudím. He was ashamed to ask for a loan. Styděl se požádat o půjčku. – He was ashamed of wearing a borrowed, ill-fitting suit. Styděl se, že má na sobě vypůjčený, špatně padnoucí oblek.
Nositel vlastnosti vyjádřené adjektivem a konatel infinitivního děje je totožný, srov. I'm sorry to have caused a delay / I'm sorry that I have caused a delay. Lituji, že jsem způsobil zdržení. Tím se liší od adjektiv skupiny 15.11.2, kde vlastnost vyjádřená adjektivem kvalifikuje slovesný děj a podmětem celé vazby je předmět infinitivu, srov. John is eager to please. Jan je horlivý (ve snaze) zalíbit se (zavděčit se). – John is easy to please. Janovi je snadné se zalíbit (zavděčit). Jane was impatient to train. Jana byla netrpělivá, aby mohla trénovat (Jana se nemohla dočkat trénování). – Jane was difficult to train. Janu bylo těžké trénovat.

Poznámka: Užívá-li se slovesa doplňujícího adjektivum tranzitivně i intranzitivně a je-li podmětem vazby it, může dojít k dvojznačnosti, např. It's too hot to eat. (1) Na jídlo je příliš horko. It je zde formální podmět jako v It is raining. Prší. (2) Je to příliš horké, aby se to dalo jíst. It zastupuje dříve uvedené substantivum nebo odkazuje na něco (na nějaký pokrm) v situaci promluvy, srov. The porridge is too hot to eat. Ta ovesná kaše je příliš horká, aby se mohla jíst. It může odkazovat i na životného aktanta (dítě, zvíře), a pak věta znamená: „Je mu příliš horko, aby jedl.“ Všechny tyto případy je nutno lišit od extrapozice infinitivu s anticipačním it, např. It is necessary to eat. Je nutné jíst. Srov. To eat is necessary. Jíst je nutné.

Po některých postojových adjektivech se odlišný konatel infinitivního děje vyjadřuje předložkovu vazbou s for (stejně jako u adjektiv skupiny 15.11.4 a sloves 15.13.4): He was anxious to meet you. Přál si setkat se s vámi. – He was anxious for his son to meet you. Přál si, aby se jeho syn s vámi setkal. He is not eager for me to become his successor. Nedychtí o tom, abych se stal jeho nástupcem. She was impatient for her husband to be back. Byla netrpělivá, aby už její manžel byl zpátky (netrpělivě čekala na manželův návrat).