4.61.1 Základní relativa

Základní relativa uvozující vztažné věty adjektivní (viz 16.22.2) jsou who, which a that.

Who a which jsou zájmena tázací, avšak užívání těchto zájmen jako relativ a interogativ se zčásti liší. Zatímco rozdíl mezi tázacím who a which spočívá v selektivnosti which (viz 4.5), rozdíl mezi vztažným who a which se zakládá na diferenciaci podle životnosti/neživotnosti. Vztažné who (stejně jako tázací who) se vztahuje na osoby, srov. the porter who opened the door for us vrátný, který nám otevřel dveře, kdežto vztažné which (na rozdíl od tázacího which) se vztahuje pouze na neosoby, srov. the view which opened in front of us pohled, který se před námi otevřel, the deer which shed their horns vysoká zvěř, která shazuje parohy.
Vztažné that je z hlediska životnosti neutrální (vztahuje se na osoby i neosoby), srov. the cyclist that we overtook cyklista, kterého jsme předjeli, the view that opened in front of us výhled (pohled), který se před námi otevřel, the deer that shed their horns vysoká zvěř, která shazuje parohy.
Vedle kategorie životnosti jsou relativa zčásti diferencována podle toho, zda uvozují přívlastkovou vztažnou větu restriktivní nebo nerestriktivní (viz 16.22.21a, c a 16.22.22a).
Vztažné who má stejné tvary jako tázací who, tj. podmětový tvar who, posesivní whose a předmětový whom, avšak užívání vztažných tvarů se od tázacích liší. Vztažné whose (na rozdíl od tázacího whose) se vztahuje i na neživotný antecedent, srov. Is there anyone whose name hasn't been read? Je (zde) někdo, jehož jméno nebylo čteno? They saved many monuments whose destruction had seemed unavoidable. Zachránili mnoho památek, jejichž zkáza se zdála nevyhnutelná; stars whose light has not yet reached us hvězdy, jejichž světlo k nám ještě nedošlo. Mimo odborný jazyk však bývá proti tomuto užití nechuť a hledají se náhradní konstrukce (viz 16.22.21c).
Předmětový tvar whom, který se u tázacího zájmena v hovorovém jazyce běžně nahrazuje tvarem who, je u vztažného zájmena většinou zachován. Např. She lives with her younger brother whom she supported during his studies. Žije u svého mladšího bratra, kterého podporovalal na studiích.
Tvar whom se často vyskytuje nenáležitě v případech jako She spoke for women whom (správně who) she claimed most hated war because they suffered most from it (Mluvila za ženy, které, jak tvrdila, nenávidí válku nejvíce, protože jí nejvíce trpí) atrakcí slovesa vložené komentující věty (16.22.21c).
Which, ačkoliv je nesklonné, má jmennou povahu, neboť se pojí s předložkami, např. There are many things for which we cannot account. Je mnoho věcí, které neumíme vysvětlit.
That
je rovněž nesklonné, avšak má spíše povahu částice než zájmena, neboť se nespojuje s předložkami. Vyžaduje-li větná vazba spojení that s předložkou, předložka se obligatorně postponuje za lexikální sloveso, např. There are many things that we cannot account for. Je mnoho věcí, které neumíme vysvětlit.
Postpozice předložky je běžná i u zájmen who a which, srov. You shouldn't antagonize people whom your career depends on. Neměl byste si znepřátelovat lidi, na nichž závisí vaše kariéra. There are many things which we cannot acccount for. (Postpozice předložky ve vztažných větách viz 16.22.21d; rozdíly ve významu a v užívání zájmen who/which a that viz 16.22.21 a, c.)

Poznámka: Ve funkci relativ se též vyskytují některá tázací adverbia: when, where, why. It was one of those cold, wet evenings when most people stay indoors. Byl takový studený, mokrý večer, kdy většina lidí zůstává doma; the countries where the traffic keeps to the left země, kde se jezdí vlevo; There's no reason why we shouldn't oblige him. Není důvodu, proč bychom mu neměli vyhovět. (viz 16.22.21g).

Poznámka: Ve funkci relativ se dále vyskytují as a but. As se užívá po such a the same, např. Such sociological data as there is suggests to me that… (Carter 60) Takové sociologické údaje, jaké existují, naznačují, že… Is this the same as you have in the shop-window? Je to totéž, jako máte ve výkladní skříni? But inkluduje zápor a vyžaduje zápor též v řídící větě: There's no one but wishes him success. Není nikoho, kdo by mu nepřál úspěch. (viz 16.22.21f).